MAKÁME ĎALEJ... aj počas pandémie funguje výroba aj rozvozy bez obmedzení.

       


 
Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich prílohy (ďalej len „VOP“) sú na základe „Dohody prevádzkovateľov o spoločnom spracúvaní osobných údajov“ spoločné pre:
 • Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 36 773 727, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.č.18924/L,
 • Ekoprofil Mont, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 44 043 236, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.č.20351/L,
 • Ekoprofil Stav, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 51 135 868. zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.č.68722/L,
 • Ekoprofil Servis, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 52 812 227, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.č.73725/L.
 1. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri plnení podľa Zmluvy a Zmluvné strany uzavretím Zmluvy súčasne potvrdzujú, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámili a berú výslovne na vedomie, že VOP sú súčasťou zmluvných dojednaní medzi Zmluvnými stranami.
 2. Ustanovenia časti „B“  VOP, sa prednostne, pred ostatnými ustanoveniami VOP, použijú pre úpravu zmluvných vzťahov, ktorých Zmluvnou stranou je fyzická osoba – spotrebiteľ, vstupujúca do zmluvného vzťahu na základe Zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo na základe Zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj „Spotrebiteľ“), teda  prostredníctvom elektronického obchodu Dodávateľa.
 3. V prípade, že Zmluvnou stranou nie je fyzická osoba – spotrebiteľ, vstupujúca do zmluvného vzťahu na základe Zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo na základe Zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, teda  prostredníctvom elektronického obchodu Dodávateľa, ustanovenia časti „B“  VOP sa neuplatňujú.

 

Čl. I

Vymedzenie pojmov

 1. Dodávateľ – spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina vl.č.18924/L, IČO: 36 773 727, IČ DPH: SK202 237 2242 (ďalej len „Dodávateľ“). Dodávateľ je platcom DPH.

Dodávateľ je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu www.dobredvere.eu, www.oknaonline.skwww.branyonline.sk ( ďalej len „eshop“). Pre účely zmluvných vzťahov sa pod Dodávateľom rozumie aj Predávajúci, splnomocnenec Dodávateľa, alebo iná osoba v rovnakom zmluvnom postavení pričom všetky označenia tejto osoby sú významovo rovnocenné. Ak sa kdekoľvek v zmluvných ustanoveniach použije takéto významové označenie, myslí sa tým Dodávateľ.

 1. Zhotoviteľ:

                              i.          spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č.18924/L, IČO: 36 773 727, IČ DPH: SK202 237 2242, alebo

                             ii.         spoločnosť Ekoprofil Mont, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č.20351/L,, IČO:44 043 236, DIČ: 202 257 0924, alebo

                           iii.         spoločnosť Ekoprofil Stav, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č.68722/L,, IČO: 51 135 868, DIČ: 212 060 8050, alebo

                           iv.          spoločnosť Ekoprofil Servis, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl..č.73725/L, IČO:52 812 227, DIČ: 212 114 6478

a to podľa pomenovania Zmluvnej strany v Zmluve (ďalej len „Zhotoviteľ“).

 1. Objednávateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Dodávateľom a/alebo Zhotoviteľom uzatvorením Zmluvy o dodávke tovaru alebo Zmluvy o dielo alebo inej Zmluvy. Pre účely zmluvných vzťahov sa pod Objednávateľom rozumie aj Kupujúci, Spotrebiteľ, Zákazník, Klient, alebo iná osoba v rovnakom zmluvnom postavení, pričom všetky tieto označenia osoby sú významovo rovnocenné. Ak sa kdekoľvek v zmluvných ustanoveniach použije takéto významové označenie, myslí sa tým Objednávateľ. Pre účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy sa pod pojmom Objednávateľ rozumie aj splnomocnenec Objednávateľa alebo tretia osoba, ktorú Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi/Zhotoviteľovi ako osobu určenú na prevzatie predmetu Zmluvy.
 2. Výrobca – právnická alebo fyzická osoba, ktorá výrobok vyrobí, obnoví, upraví alebo inak získa alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku.
 3. Dovozca – právnická alebo fyzická osoba, ktorá uvedie na trh členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom alebo uvedenie takéhoto výrobku na trh sprostredkuje.
 4. Dopravca – právnická alebo fyzická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu.
 5. Tovar – tovar a/alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa, alebo ktoré sa nachádzajú v ponuke Dodávateľa na internetových stránkach eshopu Dodávateľa.
 6. Zmluva – Zmluva o dodávke tovaru (Kúpna zmluva), Zmluva o dielo alebo Rámcová zmluva alebo Čiastková zmluva na základe Rámcovej zmluvy,  uzatvorená medzi Dodávateľom/Zhotoviteľom a Objednávateľom alebo Zmluva, ktorej predmetom je kúpa tovaru prostredníctvom eshopu Dodávateľa alebo iná Zmluva. Pre účely zmluvných vzťahov pod pojmom Zmluva rozumieme obsahový súhrn Zmluvy a VOP.
 7. Čiastková zmluva – zmluva uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy. Za čiastkovú zmluvu je považovaná aj písomná objednávka Objednávateľa realizovaná na základe Rámcovej zmluvy alebo písomné potvrdenie ponuky Objednávateľom, ktoré mu bolo zaslané zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 8. Závislá zmluva – akákoľvek Zmluva, ktorej plnenie je závislé na plnení inej Zmluvy, najmä, nie však výlučne Zmluva o dielo, ktoré bude dodané na základe Dodania tovaru zo strany Dodávateľa.
 9. Zmluvná strana – Dodávateľ alebo Zhotoviteľ a Objednávateľ, ktorí sú ako Zmluvná strana označení v Zmluve.
 10. Objednávka – jednostranný právny úkon a prejav vôle Objednávateľa, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru a/alebo služby z ponuky Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa a to prostredníctvom kamenných pobočiek Dodávateľa (ďalej len „Objednávka“), alebo prostredníctvom elektronického obchodu a internetových stránok prevádzkovaných Dodávateľom (ďalej aj „Elektronická objednávka“) a/alebo ktorým uplatňuje svoje právo vyplývajúce z uzatvorenej Rámcovej zmluvy s Dodávateľom a/alebo Zhotoviteľom.
 11. Prevádzka – prevádzkareň, priestor, kde Dodávateľ a/alebo Zhotoviteľ prevádzkuje živnosť, vykonáva podnikateľskú činnosť, pričom pre účely týchto VOP sa tým rozumie najmä sídlo Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa, kamenná predajňa Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa, internetové sídlo Dodávateľa a elektronický obchod Dodávateľa (eshop).
 12. Spôsob objednávania – Objednávateľ objednáva tovar a/alebo služby Dodávateľa/Zhotoviteľa osobne v kamennej prevádzke Dodávateľa a/alebo emailom prostredníctvom elektronickej objednávky. Pred uskutočnením elektronickej objednávky je Spotrebiteľ jasne, zrozumiteľne a v primeranom rozsahu oboznámený o vlastnostiach tovaru v prevádzke eshopu.
 13. Predmet Zmluvy – záväzok Dodávateľa/Zhotoviteľa na plnenie dodať tovar a/alebo službu, uvedený v predmete Zmluvy a záväzok Objednávateľa plnenie podľa Zmluvy prevziať a zaplatiť Kúpnu cenu a/alebo Cenu diela.
 14. Preberací protokol – akýkoľvek dokument, na ktorom Zmluvné strany potvrdzujú dodanie a/alebo prevzatie tovaru a/alebo časti tovaru ak tento možno dodať a prevziať po častiach, alebo vykonanie diela alebo jeho jednotlivej časti spôsobilej samostatného odovzdania a/alebo prevzatia v zmysle Zmluvy alebo písomnej dohody Zmluvných strán (spravidla „Protokol o predaní a prevzatí tovaru a služieb).
 15. Rámcová zmluva – Zmluva na opakované dodanie tovaru a/alebo služby a/alebo vykonanie diela, uzatvorená medzi Dodávateľom/Zhotoviteľom a Objednávateľom.
 16. Služba – súhrn činností vykonávaných Zhotoviteľom na základe Zmluvy. Pre účely týchto VOP je pojem „Služba“ rovnocenný a nahraditeľný pojmom „Dielo“, „Práca“ a/alebo „Montáž“.
 17. Sortiment – tovar a výrobky rovnakého druhu z predajného portfólia Dodávateľa.
 18. Stavebná pripravenosť – vlastnosť stavebného otvoru spĺňajúca základné predpoklady na osadenie výplne stavebného otvoru podľa platných technologických, výrobných a montážnych postupov, a v súlade s platnými technickými normami.
 19. Niveleta zameriavacieho bodu – výšková os, od ktorej sa vzťahuje zameranie.
 20. Nulová niveleta zamerania – výšková os, od ktorej sa vzťahuje zameranie a určuje budúcu úroveň podlahy.
 21. Podkladový profil – ochranný a/alebo transportný technický prvok tovaru, slúžiaci na ochranu časti výrobku prichádzajúcej do styku s podlahou. V špecifických prípadoch sa ako podkladový profil použije podparapetný profil, slúžiaci ako vodiaci a konštrukčný prvok pre umiestnenie parapety počas kompletizačných a konštrukčných montážnych prác.
 22. VOP – tieto spoločné Všeobecné obchodné podmienky.
 23. Úhrada – úhrada v hotovosti do rúk Dodávateľa alebo Zhotoviteľa, alebo ich zástupcov; v prípade bezhotovostnej platby sa úhradou rozumie pripísanie platby na účet Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa.
 24. Miesto dodania – adresa alebo miesto uvedené v Zmluve ako „Miesto dodania“. Pod Miestom dodania rozumieme aj miesto zhotovenia diela, miesto montáže alebo miesto určenia.
 25. Cena – cena tovaru a/alebo cena diela.
 26. Kúpna cena – cena tovaru, ktorá je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, v Kúpnej cene nie je zahrnutá doprava tovaru, úhrady za skladovanie tovaru, náklady na opakované doručenie a/alebo vykonanie predmetu plnenia podľa Zmluvy. Pre účely týchto VOP je pojem Kúpna cena rovnocenný a nahraditeľný pojmom Cena diela.
 27. Ak je v ustanoveniach týchto VOP uvedený Dodávateľ/Zhotoviteľ, myslí sa tým Dodávateľ alebo Zhotoviteľ, v závislosti od pomenovania Zmluvnej strany v Zmluve.
 28. Ak je v týchto VOP uvedený Predávajúci alebo Prevádzkovateľ alebo iná osoba v rovnakom zmluvnom postavení, myslí sa tým Dodávateľ a/alebo Zhotoviteľ.
 29. Ak je v týchto VOP uvedený Kupujúci, Spotrebiteľ alebo Dotknutá osoba, alebo iná osoba v rovnakom zmluvnom postavení,  myslí sa tým Objednávateľ.
 30. Pre prevádzku eshopov Dodávateľa platí:

a)     Prevádzková doba: pondelok – piatok v čase 08,00 – 16,30 hod.

b)    Bankové spojenie: IBAN:SK9309000000000424106482, Slovenská Sporiteľňa, a.s.

                                         IBAN: SK6175000000004019881678, ČSOB, a.s.;

 1. Kontaktné údaje prevádzok eshopov Dodávateľa:

a)     Prevádzka www.dobredvere.eu: T:+421948365012, +421415424986; E:objednavky@dobredvere.eu

b)    Prevádzka www.oknaonline.sk: T:+421948365012, +421415424986; E:eshop@oknaonline.sk

c)     Prevádzka www.branyonline.sk, T:+421948365012, +421415424986; E:objednavky@branyonline.sk

 1. Cookies – malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách počas pripojenia. Jednotlivé webové stránky prevádzkované Dodávateľom používajú cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ide o nasledovné typy súborov cookie:

a)     Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné pre prevádzku webových stránok (napr. umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky).

b)    Výkonové súbory cookie: umožňujú analyzovať spôsob práce s webovou stránkou (používajú sa napr. na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webových stránok).

c)     Funkčné súbory cookies: pamätajú si voľbu za účelom zlepšenia používateľského komfortu. Údaje, ktoré zbierajú, neumožňujú osobnú identifikáciu.

 1. Elektronický obchod – prostredie na uzatváranie Zmlúv, umiestnené v sieti Internet.
 2. Elektronická objednávka – Objednávka na dodanie tovaru a/alebo služby zadaná prostredníctvom elektronického obchodu.
 3. Prevádzkovateľ – každý, kto sám alebo spoločne s inými, vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Pre účely týchto VOP sa Prevádzkovateľom myslí Dodávateľ a/alebo Zhotoviteľ.
 4. Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Pre účely týchto VOP sa Dotknutou osobou myslí Objednávateľ.
 5. Povinná osoba – každá osoba podľa §5 Zákona o ALM. Pre účely týchto VOP sa Povinnou osobou myslí Dodávateľ a/alebo Zhotoviteľ.
 6. Klient – každá osoba podľa § 9 písm. d)  Zákona o AML. Pre účely týchto VOP sa Klientom myslí Objednávateľ.
 7. Termín (lehota) dodania – časový úsek od dátumu podpisu Zmluvy Zmluvnými stranami a dátumu úhrady dohodnutej zálohovej platby (obe podmienky musia byť splnené súčasne), do dátumu dohodnutého alebo skutočného dodania predmetu Zmluvy Dodávateľom/Zhotoviteľom.
 8. Dodanie po častiach – dodanie predmetu Zmluvy po častiach, schopných samostatného dodania a prevzatia a/alebo po častiach dohodnutých v Zmluve.
 9. Špecifikácia tovarov a služieb – písomný dokument obsahujúci  charakteristické, špecifické alebo technické vlastnosti predmetu Zmluvy, určujúci množstvo, kvalitatívne a rozmerové vlastnosti dodávaného tovaru, vymedzujúci pracovné procesy a/alebo postupy a ich rozsah, určujúci organizačné podmienky a pod. Dokument môže uvedené obsahové náležitosti charakterizovať samostatne alebo v ich vzájomnej nadväznosti.
 10. Dopravné náklady – náklady, ktoré sú Objednávateľom/Zhotoviteľom vynaložené na dodanie predmetu Zmluvy na Miesto dodania.
 11. Dopravná vzdialenosť – vzdialenosť Miesta dodania od sídla Dodávateľa/Zhotoviteľa, počítaná ako najhospodárnejšia vzdialenosť s využitím cestnej siete a s preferenciou ciest vyššej kategórie pred cestami nižšej kategórie.
 12. Obchodný zákonník – Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 13. Občiansky zákonník – Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 14. Zákon o AML – Zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v platnom znení.
 15. Zákon č.102/2014 Z.z. – Zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Zmluvy uzavretej na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
 16. Zákon č.18/2018 Z.z. – Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 17. VZPP – všeobecne záväzný právny predpis. Pre účely zmluvných vzťahov podľa Zmluvy a VOP sa tým myslí najmä, nie však výlučne zákon, nariadenie vlády, vyhláška orgánu štátnej správy, všeobecne záväzné nariadenie orgánu samosprávy.
 18. Orgán dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina, orgán výkonu dozoru – tel. 041/7632130.

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 1. Je v záujme každého, kto je Zmluvnou stranou podľa Zmluvy aby sa dôkladne oboznámil s týmito VOP.
 2. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.
 3. Tieto VOP sa aplikujú na všetky Zmluvy, bez ohľadu na formu a/alebo spôsob uzatvorenia, ktoré Dodávateľ/Zhotoviteľ  uzatvára za účelom dodania tovaru a/alebo vykonania diela. V prípade nákupu tovaru prostredníctvom eshopu Dodávateľa, Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje a súhlasí, že tieto VOP sa vzťahujú aj na objednávky doručené predovšetkým, nie však výlučne, prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu Dodávateľa a na všetky vzťahy vzniknuté najmä, nie však výlučne, pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Aplikácia (všeobecných) obchodných podmienok druhej Zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných  (všeobecných) obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne v Zmluve nedohodnú inak.
 4. Zmeny/vylúčenie aplikácie týchto VOP alebo ktoréhokoľvek z ich ustanovení, sú pre Zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sa na nich Zmluvné strany písomne dohodli v Zmluve. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenia Zmluvy líšia od ustanovení VOP, majú odchýlne dojednania Zmluvy prednosť pred znením týchto VOP.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu podľa Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom/Zhotoviteľom a to bez potreby ich samostatného uzatvárania.
 6. Zmluvný vzťah založený Zmluvou je na základe dohody Zmluvných strán v zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka obchodným záväzkovým právnym vzťahom. V prípade, ak je Objednávateľom spotrebiteľ v zmysle príslušných právnych predpisov, na právny vzťah Dodávateľa/Zhotoviteľa a Objednávateľa sa prednostne použijú ust. § 52 až § 54 Občianskeho zákonníka v platnom znení, upravujúceho spotrebiteľské zmluvy a ust. § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka  upravujúceho spotrebiteľské kúpne zmluvy. Ak je Objednávateľ spotrebiteľom, práva a povinnosti Zmluvných strán, týkajúce sa zodpovednosti Dodávateľa/Zhotoviteľa za vady tovaru a/alebo služby sa vždy spravujú výlučne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 7. Všetky formy zliav, vernostných poukážok, kupónov či iných bonusov môžu byť uplatnené výhradne pred podpisom Zmluvy.
 8. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ/Zhotoviteľ sa môže domáhať zvýšenia ceny v prípade, že sa objaví potreba úhrady nákladov, ktoré nebolo možné predvídať pri uzatváraní Zmluvy a vypracovaní cenovej ponuky a o ktorých Dodávateľ/Zhotoviteľ informoval Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázala nevyhnutnosť takéhoto zvýšenia.
 9. Náklady podľa čl. II ods. 8 VOP sú najmä náklady, ktoré Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniknú z dôvodu špecifických vlastností stavebného otvoru, ktoré v čase merania nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli viditeľné a Objednávateľ na tieto špecifické vlastnosti Dodávateľa/Zhotoviteľa alebo osobu vykonávajúcu meranie neupozornil.
 10. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky ustanovenia Zmluvy a VOP platia aj pre časti predmetu Zmluvy spôsobilé samostatného odovzdania a prevzatia.

 

Časť A

 

Čl. III

Predmet Zmluvy

 1. Zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom podpisu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami alebo okamihom potvrdenia akceptácie objednávky Objednávateľa Dodávateľom/Zhotoviteľom.
 2. Predmetom Zmluvy je:

a)     odplatný prevod vlastníckeho práva k veci špecifikovanej v prílohe k Zmluve (spravidla Špecifikácii tovarov a služieb) z Dodávateľa/Zhotoviteľa na Objednávateľa, a/alebo

b)    odplatné vykonanie diela podľa prílohy k Zmluve (spravidla Špecifikácie tovarov a služieb) Zhotoviteľom.

 1. Dodávateľ/Zhotoviteľ sa na základe Zmluvy zaväzuje dodať predmet Zmluvy v čase a mieste plnenia, dohodnutom podľa Zmluvy a týchto VOP.
 2. Objednávateľ sa na základe Zmluvy zaväzuje prevziať predmet Zmluvy v čase a mieste plnenia dohodnutom podľa Zmluvy a týchto VOP a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi/Zhotoviteľovi Kúpnu cenu.
 3. Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami sa vzťahuje aj na dodanie tovaru, ktorého vlastníkom sa Objednávateľ stane až v budúcnosti, ktorý má Dodávateľ/Zhotoviteľ ešte len obstarať, vrátane tovaru, ktorý sa má ešte len vyrobiť.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že zladenie štruktúry a/alebo farieb, omietky a/alebo jednotlivých častí sortimentu navzájom, nie je predmetom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy.

 

Čl. IV

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Výška dohodnutej Kúpnej ceny je špecifikovaná v Zmluve. Dodávateľ/Zhotoviteľ je od Objednávateľa oprávnený požadovať zaplatenie preddavku (zálohy) na predmet Zmluvy vo výške, termíne a spôsobom dohodnutým v Zmluve.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne zvýšiť Kúpnu cenu o časť, o ktorú sa Dodávateľovi/Zhotoviteľovi objektívne zvýšia skutočné náklady spojené s dodaním predmetu Zmluvy oproti nákladom predpokladaným v čase uzatvorenia Zmluvy, a to z dôvodov:

                              i.          zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov;

                             ii.         zmeny dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi Dodávateľom/Zhotoviteľom a Výrobcom a/alebo Dovozcom, ku ktorým došlo bez zavinenia a/alebo možnosti vplyvu Dodávateľa na tieto zmeny;

                           iii.         zmeny tovarového portfólia Výrobcu alebo Dovozcu;

                           iv.          zmeny charakteristických alebo technických vlastností predmetu Zmluvy, ku ktorým došlo bez zavinenia a/alebo možnosti vplyvu Dodávateľa na tieto zmeny.

 1. Dodávateľ/Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o zvýšení Kúpnej ceny a oznámiť mu novú Kúpnu cenu.
 2. Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej Kúpnej ceny odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak zvýšenie Kúpnej ceny presiahne 10% pôvodnej Kúpnej ceny vrátane DPH, ak je táto súčasťou Kúpnej ceny.
 3. Ak Objednávateľ v termíne do 5 (piatich) dní odo dňa oznámenia novej Kúpnej ceny neodstúpi od Zmluvy, má sa za to, že zvýšenie Kúpnej ceny odsúhlasil, je povinný Dodávateľovi/Zhotoviteľovi zvýšenú Kúpnu cenu zaplatiť a právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy márnym uplynutím uvedenej lehoty zaniká.
 4. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti, vrátane preddavku (zálohy) sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Termín dodania podľa čl. V začína plynúť až úhradou preddavku (zálohy) zo strany Objednávateľa v hotovosti alebo na účet Dodávateľa/Zhotoviteľa, za podmienok dohodnutých v Zmluve.
 5. Ak je predmetom Zmluvy tovar na objednávku, Dodávateľ/Zhotoviteľ nie je povinný objednať jeho výrobu alebo dovoz pred úhradou preddavku (zálohy) Objednávateľom.
 6. V prípade bezhotovostnej úhrady Kúpnej ceny, jej časti alebo preddavku (zálohy) Objednávateľom, sa za čas úhrady považuje jej pripísanie na účet Dodávateľa/Zhotoviteľa, v prípade hotovostnej úhrady sa za čas úhrady považuje zloženie príslušnej sumy do pokladne Dodávateľa/Zhotoviteľa.

 

Čl. V

Dodacia lehota, termín dodania a termín realizácie, miesto dodania

 1. Dodávateľ dodá tovar uvedený v Špecifikácii tovarov a služieb v lehote do 35 (tridsaťpäť) pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dodávke tovaru a zaplatenia zálohy Objednávateľom (pokiaľ nie je v Zmluve v časti „Osobitné dojednania“ uvedené inak). Výnimku tvoria doplnky (najmä, nie však výlučne, interiérová a exteriérová tieniaca technika, siete proti hmyzu), ktoré môžu byť dodané následne, a to najneskôr do ďalších 28 (dvadsaťosem) pracovných dní podľa typu doplnkov.
 2. Zhotoviteľ, pokiaľ nie je totožný s Dodávateľom, zrealizuje predmet Zmluvy o dielo v lehote do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru Dodávateľom. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa.
 3. Zhotoviteľ, pokiaľ je totožný s Dodávateľom, zrealizuje predmet Zmluvy v lehote do 50 (päťdesiat) pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo a zaplatenia zálohy Objednávateľom (pokiaľ nie je v Zmluve v časti „Osobitné dojednania“ uvedené inak). Výnimku tvoria doplnky (najmä, nie však výlučne, interiérová a exteriérová tieniaca technika, siete proti hmyzu), ktoré môžu byť dodané následne, a to najneskôr do ďalších 28 (dvadsaťosem) pracovných dní podľa typu doplnkov.
 4. Dodávateľ/Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním tovaru v prípade, ak dodaniu tovaru bránia prekážky na strane Výrobcu/Dovozcu, Dopravcu alebo iných osôb, alebo iné okolnosti nezávislé od vôle Dodávateľa/Zhotoviteľa, ktoré Dodávateľovi objektívne nedovoľujú dodať tovar v lehote dodania.
 5. Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený dodať predmet Zmluvy aj pred termínom dodania.
 6. Uplynutím lehoty splatnosti stanovenej Zmluvou pre úhradu preddavku (zálohy), dochádza k porušeniu zmluvného záväzku a povinností Objednávateľa, čím Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniká právo odstúpiť od Zmluvy.
 7. Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na dodávku predmetu Zmluvy bez znášania sankcií a dôsledkov o 30 (tridsať) kalendárnych dní nad rámec Termínu dodania. Podpisom Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje toto právo akceptovať v plnom rozsahu.
 8. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy, ak nemôže dielo vykonať pre prekážky na strane Objednávateľa, ktoré nemohol pri podpise Zmluvy predvídať, neexistovali, neboli viditeľné alebo Objednávateľ na ich existenciu Zhotoviteľa neupozornil.
 9. Termín dodania diela podľa čl. V ods. 2 a 3 sa predlžuje o dobu trvania prekážky k prevedeniu diela. Za takéto prekážky sa považujú najmä, nie však výlučne, nevhodné klimatické podmienky, ktoré bránia prevedeniu diela, nedostatočná súčinnosť Objednávateľa nevyhnutná na realizáciu diela, ako aj prípadné technické, administratívne alebo právne prekážky. Rovnako sa za takéto prekážky považujú aj vážne organizačné alebo technické prekážky na strane Zhotoviteľa.
 10. Dodávateľ/Zhotoviteľ doručí predmet plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi na Miesto dodania, ktoré si Zmluvné strany vzájomne dohodli v Zmluve.
 11. V prípade, že Miesto dodania nie je v Zmluve uvedené, má sa za to, že Miestom dodania pre účely plnenia Dodávateľa podľa Zmluvy je sklad Dodávateľa, ktorý je najbližšie k miestu bydliska Objednávateľa.
 12. Ak je Miesto dodania uvedené v Zmluve, dodaním tovaru na Miesto dodania rozumieme jeho dodanie/dovoz k prvému uzatvárateľnému vstupu do objektu alebo na miesto, ktoré tvorí geografickú a/alebo geodetickú a/alebo administratívnu hranicu Miesta dodania.
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade existencie Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, závislej od Zmluvy medzi Dodávateľom a Objednávateľom, sa Miestom dodania rozumie aj sídlo Zhotoviteľa a/alebo miesto, ktoré Zhotoviteľ pre doručenie tovaru určí. Zmluvné strany sa dohodli, že takýmto dodaním tovaru, tvoriaceho predmet Zmluvy medzi Dodávateľom a Objednávateľom na miesto určené Zhotoviteľom si Dodávateľ splnil povinnosť dodať predmet Zmluvy Objednávateľovi v plnom rozsahu Zmluvy, za Termín dodania sa pritom považuje termín prevzatia tovaru Zhotoviteľom.
 14. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnením záväzku Objednávateľa podľa čl. VI ods. 4, vzniká na strane Objednávateľa prekážka pre plnenie Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa podľa Zmluvy a Termín dodania podľa čl. V ods. 1, 2, 3  a ods. 7 sa predlžuje o dobu trvania tejto prekážky.

 

Čl. VI

Prevod vlastníckych práv a prechod nebezpečenstva škody

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu Zmluvy prejde, bez ohľadu na dobu a spôsob odovzdania predmetu Zmluvy Objednávateľovi, z Dodávateľa/Zhotoviteľa na Objednávateľa, až pri zaplatení celej Kúpnej ceny v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva) a po podpise Preberacieho protokolu.
 2. Pre prípad, že do okamihu úhrady celkovej zmluvnej ceny Objednávateľom, bude predmet  Zmluvy, napr. ako súčasť ďalšieho diela či inej dodávky, alebo aj iným spôsobom ďalej prevedený tretej osobe, napr. investorovi, Objednávateľ sa zaväzuje túto tretiu osobu písomne informovať o existencii výhrady vlastníckeho práva v prospech Dodávateľa/Zhotoviteľa a upozorniť ju na to, že v rozsahu predmetu plnenia nie je vlastník hnuteľných vecí a/alebo prevádzaného diela a že v zmysle § 445 Obchodného zákonníka, resp. v zmysle § 610 Občianskeho zákonníka, nie je oprávnený s týmto nakladať za účelom ďalšieho predaja. Pokiaľ táto situácia nastane, Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne o tom upovedomiť Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar podľa predmetu Zmluvy jeho riadnym dodaním v Mieste dodania alebo v prípade uzatvorenia závislej Zmluvy pre realizáciu diela, jeho riadnym dodaním Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť dodať dielo podľa predmetu Zmluvy jeho riadnym dodaním v Mieste dodania. Za riadne dodaný tovar a/alebo dielo sa považuje dodanie, ktoré je zrealizované kompletne, tovar a/alebo dielo nevykazuje chyby brániace jeho užívaniu. Ak je dodanie predmetu Zmluvy dohodnuté po častiach schopných samostatného dodania a prevzatia, za riadne dodanie sa považuje aj dodanie dohodnutej časti predmetu Zmluvy.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje dostaviť sa k prevzatiu predmetu Zmluvy, prevziať predmet Zmluvy a na mieste podpísať Preberací protokol. Ak sa Objednávateľ nedostaví sám k prevzatiu predmetu Zmluvy, ale prevzatím poverí tretiu osobu, je povinný o tejto skutočnosti vopred písomne informovať Dodávateľa/Zhotoviteľa, pričom účinky nastávajúce z takéhoto prevzatia sú rovnaké, ako keby predmet Zmluvy prevzal Objednávateľ sám.

V Preberacom protokole sa môžu uviesť pripomienky Objednávateľa k dodanému predmetu Zmluvy, prípadné chyby alebo nedostatky. Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať drobné nedostatky, ktoré nebránia užívaniu tovaru a/alebo diela, tovar a/alebo dielo prevziať aj s týmito nedostatkami. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť cenu predmetu zmluvy v plnom rozsahu, Dodávateľ/Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto drobné nedostatky v primeranej lehote odstrániť. Príklady odstrániteľných drobných nedostatkov sú uvedené v prílohe č. 4 k VOP (neúplný zoznam).

 1. V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím predmetu Zmluvy je povinnosť Dodávateľa/Zhotoviteľa dodať predmet Zmluvy splnená tým, že Objednávateľovi umožní nakladať s predmetom Zmluvy v Mieste dodania.
 2. Omeškanie Objednávateľa s prevzatím predmetu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak omeškanie Objednávateľa s prevzatím predmetu Zmluvy presiahne 7 (sedem) kalendárnych dní, Dodávateľ/Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5,-€ (päť eur) za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta pritom nepredstavuje kompenzáciu nákladov Dodávateľa/Zhotoviteľa súvisiacich s opakovaným doručením, skladovaním, opatrovaním a údržbou predmetu Zmluvy. Úhradou Zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa/Zhotoviteľa na náhradu škody.
 4. Ak je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím predmetu Zmluvy, berie na vedomie a súhlasí s tým, že Dodávateľ má právo účtovať Objednávateľovi náklady, ktoré vynaložil na opakované doručenie a/alebo odovzdanie a prevzatie predmetu Zmluvy a/alebo nákladov na uskladnenie, vrátane nákladov s tým súvisiacich.
 5. Ak Objednávateľ odmietne Preberací protokol podpísať, vyznačí Dodávateľ/Zhotoviteľ túto skutočnosť za prítomnosti svedka v Preberacom protokole a predmet Zmluvy sa tým považuje zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa za dodaný riadne, kompletne a bez vád.
 6. Ak sa Objednávateľ nedostaví k prevzatiu predmetu Zmluvy, Dodávateľ/Zhotoviteľ má právo uložiť hnuteľné veci do úschovy alebo do svojho skladu na náklady Objednávateľa. Doručením oznámenia Objednávateľovi o uložení do úschovy alebo do skladu, alebo výzvy na prevzatie, sa predmet Zmluvy považuje za dodaný riadne, kompletne a bez vád.
 7. Ak si Objednávateľ nevyzdvihne predmet Zmluvy ani po troch mesiacoch odo dňa písomnej výzvy na prevzatie, je Dodávateľ/Zhotoviteľ oprávnený hnuteľné veci, tvoriace predmet Zmluvy, na náklady Objednávateľa predať a z výnosu uspokojiť svoje náklady, ktoré mu v súvislosti s predmetom Zmluvy vznikli, vrátane nákladov spojených s uložením, uskladnením a predajom a ostatných nákladov a škôd súvisiacich s neprevzatím predmetu Zmluvy Objednávateľom.
 8. Objednávateľ súhlasí s odovzdaním a prevzatím predmetu Zmluvy aj po jeho častiach, spôsobilých samostatného odovzdania a prevzatia.
 9. Dodávateľ/Zhotoviteľ, ktorý je inak povinný vydať/odovzdať predmet Zmluvy Objednávateľovi, môže predmet Zmluvy zadržať na zabezpečenie akejkoľvek svojej splatnej peňažnej pohľadávky voči Objednávateľovi. Dodávateľ/Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi zadržanie predmetu Zmluvy (uplatnenie zádržného práva) a dôvody zadržania. Zádržné právo Dodávateľa/Zhotoviteľa zaniká úplným uspokojením zabezpečenej pohľadávky.
 10. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä, nie však výlučne, v sprístupnení priestorov k prevedeniu diela, zabezpečení dodávky vody a elektrickej energie, odovzdaní nevyhnutných doplňujúcich údajov, podkladov a informácií potrebných pre správnu realizáciu diela, v zaujatí stanoviska ktorého potreba vznikne počas spracovania a/alebo realizácie a pod.
 11. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístupovú cestu na Miesto dodania tak, aby Dodávateľ/Zhotoviteľ mohol realizovať dodanie a/alebo dovoz predmetu Zmluvy na Miesto dodania a/alebo na Miesto realizácie diela.
 12. Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy, vrátane škody spôsobenej náhodnou skazou alebo zhoršením predmetu Zmluvy prechádza na Objednávateľa

                              i.          okamihom prevzatia tovaru;

                             ii.         okamihom keď mal Objednávateľ povinnosť predmet Zmluvy prevziať. Prípadná škoda, ktorá na predmete Zmluvy vznikne po prechode nebezpečenstva škody na Objednávateľa, nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi/Zhotoviteľovi dohodnutú Kúpnu cenu, ibaže ku škode na predmete Zmluvy došlo v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľa/Zhotoviteľa.

 1. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu popri zmluvnej pokute. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti ani neskorší zánik Zmluvy.

 

Čl. VII

Zmluvné pokuty

 1. V prípade omeškania úhrady zo strany Objednávateľa má Dodávateľ právo na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej príslušným právnym predpisom. Úhradou úrokov z omeškania nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody.
 2. V prípade omeškania úhrady zo strany Objednávateľa má Zhotoviteľ právo na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej príslušným právnym predpisom. Úhradou úrokov z omeškania nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak omeškanie Objednávateľa so zaplatením Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti presiahne 7 (sedem) kalendárnych dní, Dodávateľ/Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý ďalší deň omeškania. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak Objednávateľ nezaplatí Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť ani do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúry Dodávateľa/Zhotoviteľa, má Dodávateľ/Zhotoviteľ tiež nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15% z Kúpnej ceny predmetu Zmluvy.
 4. Ak sa Dodávateľ omešká s dodaním predmetu Zmluvy nad rámec dodacej lehoty podľa čl. V ods.1. VOP, a súčasne nad rámec lehoty podľa čl. V ods.7 VOP,  poskytne, na žiadať Objednávateľa, zľavu z Kúpnej ceny predmetu Zmluvy vo výške 0,05% z Kúpnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania, alebo odstúpi od Zmluvy a vráti Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely uplatnenia zmluvnej pokuty alebo inej sankcie a dodania predmetu Zmluvy podľa prvej vety tohto bodu a  čl. V ods.1 VOP, sa za omeškanie nepovažuje lehota pre dodanie predmetu Zmluvy podľa čl. V ods.7 VOP.
 5. Ak sa Zhotoviteľ omešká s dodaním predmetu Zmluvy nad rámec dodacej lehoty podľa čl. V ods.2 alebo ods.3 VOP, a súčasne nad rámec lehoty podľa čl. V ods.7 VOP,  poskytne, na žiadosť Objednávateľa, zľavu z Kúpnej ceny predmetu Zmluvy vo výške 0,05% z Kúpnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania, alebo odstúpi od Zmluvy a vráti Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely uplatnenia zmluvnej pokuty alebo inej sankcie a dodania predmetu Zmluvy podľa prvej vety tohto bodu a  čl. V ods.1 VOP, sa za omeškanie nepovažuje lehota pre dodanie predmetu Zmluvy podľa čl. V ods.7 VOP.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z čl. XIX VOP a zo Zmluvy, týkajúcich sa dôverných informácií (vrátane obchodného tajomstva, chránených skutočností a osobných údajov) si môže jedna Zmluvná strana od Zmluvnej protistrany, ktorá porušenie zavinila, uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5000,-€ (päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia osobitne.
 7. Pre vylúčenie pochybností sa, pre účely výpočtu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie podľa Zmluvy a VOP, cenou rozumie cena bez DPH.

 

Čl. VIII

Záruky za vady

 1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet Zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu Zmluvy zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 3. Dodávateľ/Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a pokynov poskytnutých Objednávateľom a Dodávateľ/Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. Ak Objednávateľ, po upozornení Dodávateľa/Zhotoviteľa o poskytnutí nevhodných podkladov a/alebo pokynov, odmietne písomne potvrdiť zotrvanie na svojich stanoviskách a/alebo pokynoch, považuje sa toto odmietnutie Objednávateľa za prekážku na strane Objednávateľa a Dodávateľovi/Zhotoviteľovi zaniká záväzok dodať tovar a/alebo vykonať dielo na základe dodatočnej nemožnosti jeho vykonania. Dodávateľ/Zhotoviteľ má nárok na úhradu nákladov, ktoré do vzniku tejto prekážky na strane Objednávateľa účelne vynaložil na plnenie svojho zmluvného záväzku.
 4. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenia zapríčinené Objednávateľom, najmä nevhodnou dopravou, skladovaním a používaním, nevykonávaním pravidelnej údržby, ako aj za vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej realizácie prác (najmä montážnych) Objednávateľom alebo treťou osobou.
 5. Bežné opotrebenie a potreba nastavenia kovania nemôže byť predmetom reklamácie. Nastavenie kovania nie je vadou, ale spôsobom údržby výrobku.
 6. V prípade realizácie montážnych prác bez výmeny vonkajších parapetov, neručí Zhotoviteľ za nepriepustnosť spojenia pôvodných a nových komponentov v nepriaznivých poveternostných podmienkach.
 7. Pri kombinácii jednotlivých častí predmetu Zmluvy Dodávateľ nevylučuje mierne odchýlky vo farebnom odtieni a/alebo povrchovej štruktúre jednotlivých komponentov. Tieto odchýlky sú spôsobené napríklad rozdielnou výrobnou šaržou komponentov tovarovej položky alebo rozdielnou technológiou výroby jednotlivých súčastí tovarovej položky, nie sú vadou tovaru a preto nie sú dôvodom na reklamáciu.
 8. Zodpovednosť Dodávateľa/Zhotoviteľa za vady v predmete Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť podľa Reklamačného poriadku Dodávateľa/Zhotoviteľa, dostupného na každej prevádzkarni Dodávateľa/Zhotoviteľa a na webovom sídle Dodávateľa, ktorý stanovuje podrobnosti a pravidlá riešenia reklamácií ako aj všeobecné technické a záručné podmienky pre uplatnenie zodpovednosti Dodávateľa/Zhotoviteľa za vady v predmete Zmluvy. Prípadné reklamácie môže Objednávateľ nahlásiť na ktorejkoľvek prevádzkarni Dodávateľa.
 9. Na vybrané produkty z produktového portfólia Dodávateľa/Zhotoviteľa, pri splnení podmienok pre jej poskytnutie, poskytuje Dodávateľ/Zhotoviteľ pre spotrebiteľské zmluvy uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka, „Prémiovú záruku“ v trvaní 12 (dvanásť) rokov, inak poskytuje záruku podľa zákona. Podmienkou poskytnutia „Prémiovej záruky“ je vykonávanie pravidelných záručných prehliadok každých 12 mesiacov, termín ktorých si Objednávateľ objednáva na predajných miestach Dodávateľa. Záručné prehliadky sú spoplatnené podľa platného cenníka a Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jeho zmenu počas trvania záručnej doby. Z „Prémiovej záruky“ sú vylúčené vybrané komponenty produktov zaradených do „Prémiovej záruky“:

                              i.          ktoré majú kratšiu životnosť ako je doba poskytovania „Prémiovej záruky“;

                             ii.         ktorých používaním dochádza k plánovanému opotrebeniu a toto opotrebenie poskytovateľ „Prémiovej záruky“ nie je schopný ovplyvniť;

                           iii.         ktoré počas doby použitia podliehajú prirodzeným zmenám ovplyvňujúcim technické parametre produktu.

Kompletné informácie  a podmienky poskytovania „Prémiovej záruky“ sú dostupné na všetkých predajných miestach Dodávateľa v Záručných a reklamačných podmienkach.

 1. Pre Zmluvy uzatvorené podľa Obchodného zákonníka, je Dodávateľom/Zhotoviteľom na predmet Zmluvy poskytovaná záruka v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu Zmluvy Objednávateľom. Ak je predmet Zmluvy dodávaný po častiach, záručná doba sa počíta pre každú dodanú časť samostatne.
 3. Do produktov pre poskytnutie „Prémiovej záruky“ sú zaradené produkty dodávané Dodávateľom a súčasne montované Zhotoviteľom:

a)     okná;

b)    sekčné garážové brány;

c)     terasový systém;

d)    exteriérová tieniaca technika (exteriérové žalúzie, exteriérové rolety, screen, pergola).

 1. Obsah, rozsah, dĺžka záruky a jej podmienky vrátane podmienok jej uplatnenia sú obsahom záručného listu pre príslušný druh sortimentu uvedeného v ods.12.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za chyby a vady, ktoré vznikli najmä, nie však výlučne, v dôsledku neodbornej prevádzky, obsluhy a údržby tovaru, jeho používaním v rozpore so záručnými podmienkami, návodom na použitie alebo inými pokynmi a/alebo dokladmi dodanými Dodávateľom/Zhotoviteľom, alebo v rozpore s obvyklým spôsobom užívania.
 3. Dodávateľ/Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena predmetu Zmluvy.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady predmetu Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 5. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, práva Objednávateľa zo zodpovednosti za vady predmetu Zmluvy nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči Dodávateľovi/Zhotoviteľovi je oprávnený ich uplatňovať výlučne Objednávateľ.

 

Čl. IX

Ďalšie dojednania

 1. Dodávateľ prehlasuje, že na veci, ktoré sú predmetom Zmluvy, vrátane príslušenstva, neviaznu žiadne právne vady, a to ani skryté.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ je pri dodaní predmetu Zmluvy viazaný požiadavkami Objednávateľa, ktoré sú zachytené najmä v Špecifikácii tovarov a služieb. Objednávateľ berie na vedomie a prehlasuje, že bol Dodávateľom/Zhotoviteľom oboznámený so skutočnosťou, že všetky parametre tovaru a služieb, osobitné dojednania, špeciálne požiadavky a/alebo požiadavky Objednávateľa odlišné od odporúčania Dodávateľa/Zhotoviteľa, musia byť zaznamenané a oboma Zmluvnými stranami verifikované v Špecifikácii tovarov a služieb, alebo inom, obsahovo rovnocennom dokumente. Od týchto parametrov a  sa Dodávateľ/Zhotoviteľ môže odchýliť len na základe písomného pokynu Objednávateľa a to len do doby, v ktorej Dodávateľovi/Zhotoviteľovi nevzniknú náklady na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 3. Objednávateľ prehlasuje, že Dodávateľovi/Zhotoviteľovi poskytol všetky informácie a podklady potrebné pre plnenie Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa Zmluvy a žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie Dodávateľa/Zhotoviteľa nezamlčal.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že:

a)     všetky rozmery bez popisu jednotky veličiny sú uvádzané v milimetroch;

b)    všetky nákresy bez určenia smeru pohľadu sú uvádzané pri pohľade z interiéru okrem nákresov dverných sietí, ktoré sú uvádzané pri pohľade z exteriéru;

c)     rozmer garážovej brány je uvádzaný ako rozmer stavebného otvoru potrebného pre jej osadenie;

d)    všetky rozmery ostatných zameraných výrobkov sa vždy uvádzajú ako vonkajší medzný rozmer výrobku.

 1. Za správnu špecifikáciu rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy zodpovedá Dodávateľ/Zhotoviteľ len v prípade, že stavebný otvor alebo stavebné lôžko zameral sám. Dodávateľ/Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za špecifické vlastnosti stavebných otvorov a/alebo staveného lôžka, ktoré v čase merania nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli viditeľné a Objednávateľ na tieto špecifické vlastnosti Dodávateľa/Zhotoviteľa neupozornil.
 2. Stavebnú pripravenosť stavebného otvoru určuje Dodávateľ/Zhotoviteľ na základe platných noriem a technologických a montážnych postupov súvisiacich s predmetom Zmluvy. Základným všeobecným predpokladom stavebnej pripravenosti stavebného otvoru je:

a)     hotový stavebný otvor, príp. hotová nosná konštrukcia;

b)     začistená okrajová plocha obvodu stavebného otvoru;

c)     Objednávateľom presne určená niveleta zameriavacieho bodu, resp. nulová niveleta zamerania;

d)     spodná plocha stavebného otvoru (tzv. podmurovka), slúžiaca ako nosné podkladové lôžko pre osadenie výplne stavebného otvoru, musí byť pevná, rovná, súvislá, bez drobivých častí, svojou vrchnou plochou vodorovná a ukončená vo výške 10 mm pod spodnou hranou osádzanej výplne stavebného otvoru resp. súčastí konštrukcie tvoriacej výplň stavebného otvoru.

Za stavebnú pripravenosť stavebného otvoru zodpovedá Objednávateľ.

 1. Porušenie zodpovednosti Objednávateľa na zabezpečenie stavebnej pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebnej pripravenosti stavebného lôžka je prekážkou k prevedeniu diela podľa čl. V ods. 8 VOP. Ak Objednávateľ, napriek upozorneniu Dodávateľa/Zhotoviteľa o vadách v pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka, trvá na realizácii predmetu Zmluvy, túto skutočnosť uvedie v Preberacom protokole a zodpovednosť za prípadné vady predmetu Zmluvy vyplývajúce z porušenia povinností Objednávateľa na zabezpečenie stavebnej pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka nesie Objednávateľ (napr. v prípade, že stavebný otvor nebude pred začatím montážnych prác pripravený podľa pokynu Dodávateľa/Zhotoviteľa, Zhotoviteľ neručí za prípadné priehyby a/alebo deformácie výplne stavebného otvoru, resp. terasového systému, osadených na žiadosť Objednávateľa do takéhoto stavebného otvoru alebo stavebného lôžka).
 2. Pri zameraní stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka Dodávateľom/Zhotoviteľom, je Objednávateľ povinný, pre určenie správnych rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy, určiť aj niveletu zameriavacieho bodu alebo nulovú niveletu zamerania.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ/Zhotoviteľ určuje rozmery zameraných výrobkov v súlade s čl. IX ods.4 VOP. V prípade, že Objednávateľ požaduje určenie priechodnosti otvoru stavebného prvku, je povinný túto vlastnosť špecifikovať Dodávateľovi/Zhotoviteľovi pri zameraní. V takom prípade je vonkajší medzný rozmer výrobku závislý od zvoleného typu konštrukčného profilového systému. Rozmerové tolerancie dodávaného sortimentu podliehajú výrobným toleranciám jednotlivých výrobcov a STN EN ISO 286-1:2010. Podkladový a/alebo podparapetný profil okien a dverí nie je súčasťou medzného rozmeru výrobku.
 4. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje skutočnosť, že akékoľvek špecifické vlastnosti, postupy alebo iné skutočnosti, charakterizujúce predmet Zmluvy, musia byť oboma Zmluvnými stranami verifikované v Špecifikácii tovarov a služieb, alebo inom, obsahovo rovnocennom dokumente, inak nebudú Dodávateľom/Zhotoviteľom brané na vedomie.
 5. Po ukončení plnenia Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú podpisom potvrdiť Preberací protokol. Objednávateľ, jeho splnomocnenec alebo Objednávateľom písomne určená osoba sa zaväzuje všetky vady a nedostatky v plnení podľa Zmluvy uviesť v Preberacom protokole. Ak Objednávateľ, jeho splnomocnenec alebo Objednávateľom písomne určená osoba vady alebo nedostatky neuvedie, ale zároveň odmietne Preberací protokol potvrdiť, má sa za to, že plnenie bolo zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa vykonané bez vád, riadne, kompletne a v požadovanej akosti.
 6. Objednávateľ prehlasuje, že bol upozornený na riziká:

a)     výmenou výplní stavebných otvorov (najmä okien a dverí) dochádza k obmedzenému prísunu čerstvého vzduchu do miestnosti. V miestnostiach s plynovými spotrebičmi  vzniká riziko nedokonalého spaľovania. Prísun čerstvého vzduchu pre horenie je potrebné zabezpečiť dostatočným vetraním;

b)    výmenou stavebných otvorov (najmä okien a dverí) dochádza k vyššej funkčnej tesnosti priestorov a znížením až úplným eliminovaní prirodzeného štrbinového vetrania spôsobeného netesnosťou pôvodných stavebných prvkov výplní stavebných otvorov. Preto je potrebné zabezpečiť primeraný režim vetrania a vykurovania v súvislosti so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou a tým zvýšeným rizikom vzniku kondenzátu, rosenia a vzniku plesní;

c)     nedodržania zhody očakávaných a skutočných vlastností tovaru a/alebo služby, dodaných na mieru podľa osobitných individuálnych požiadaviek Objednávateľa, ak tieto požiadavky nezodpovedajú platným normám alebo technickým predpisom, alebo sú s nimi v rozpore. V takomto prípade Dodávateľ/Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za odchýlky funkčných a/alebo technických parametrov dodaného tovaru a/alebo služby, ktoré boli odchýlnymi požiadavkami Objednávateľa dotknuté.

 1. Objednávateľ, ktorý nie je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z., týmto výslovne prehlasuje, že súhlasí so zasielaním daňových dokladov (napr. faktúry) elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v Zmluve.
 2. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z., týmto, ako Dotknutá osoba vyhlasuje, že mu bola poskytnutá informácia o možnosti udeliť alebo neudeliť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania dokladov obsahujúcich osobné údaje Objednávateľa ako Dotknutej osoby na emailovú adresu uvedenú v Zmluve.
 3. Objednávateľ vyhlasuje, že má k emailovej adrese, uvedenej v Zmluve, výlučný prístup, je si vedomý, že zasielané údaje a informácie sú dôverné, osobné alebo sú predmetom obchodného tajomstva a zaväzuje sa zachovávať mlčanlivosť podľa ustanovení čl. XIX VOP.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností, sa zaslanie dokladov elektronickou formou považuje za doručené po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť Dodávateľovi/Zhotoviteľovi, že doklad nebol doručený, inak nie je Dodávateľ/Zhotoviteľ povinný odoslanie preukazovať a doklad sa považuje za doručený.
 5. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 Zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 6. Objednávateľ je oprávnený súhlas so zasielaním kedykoľvek písomne odvolať.

 

Čl. X

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Dodávateľ/Zhotoviteľ alebo Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov uvedených v  Zmluve, týchto VOP alebo VZPP.
 2. Zhotoviteľ, pokiaľ nie je totožný s Dodávateľom, si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že k plneniu podľa Zmluvy Dodávateľom nedôjde. Po odstúpení sa Zhotoviteľ zaväzuje vrátiť Objednávateľovi prijatú zálohu v plnej výške v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ/Zhotoviteľ môže v závažných prípadoch, zapríčinených treťou stranou, odstúpiť od Zmluvy v ktoromkoľvek štádiu plnenia podľa Zmluvy, je však povinný vrátiť Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy.
 4. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy podľa čl. V ods. 6 VOP z dôvodu nesplnenia zmluvného záväzku a povinnosti Objednávateľa na úhradu preddavku (zálohy), má Dodávateľ/Zhotoviteľ nárok na náhradu škody, ktorá Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vznikla porušením zmluvných povinností Objednávateľa, ako aj náhradu vzniknutých a súvisiacich nákladov.
 5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Dodávateľ/Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, že po uzatvorení Zmluvy dodatočne získa a/alebo začne disponovať informáciou o technických parametroch predmetu Zmluvy, ktoré by mohli byť (najmä po skončení záručnej doby), zdrojom vád na predmete Zmluvy, brániacich riadnemu užívaniu veci, alebo ktoré by mohli byť na ujmu práv spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, a Objednávateľ nepristúpi na zmenu týchto technických parametrov formou zmeny a/alebo doplnenia zmluvných podmienok podľa Zmluvy. O existencii technických parametrov predmetu Zmluvy, ktoré môžu byť prekážkou v riadnom užívaní veci, musí Dodávateľ/Zhotoviteľ informovať Objednávateľa pred odstúpením od Zmluvy a oboznámiť ho s možnosťou zmeny technických parametrov predmetu Zmluvy a zmluvných podmienok. Cieľom odstúpenia od Zmluvy podľa tohto odseku je ochrana Spotrebiteľa a Objednávateľa.
 6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. X. ods.5 VOP, vráti Dodávateľ/Zhotoviteľ Objednávateľovi doposiaľ poskytnuté plnenie, čím budú vzájomné záväzky a pohľadávky oboch Zmluvných strán považované za vysporiadané.
 7. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Objednávateľ môže v závažných prípadoch (vážne osobné životné situácie) odstúpiť od Zmluvy aj počas riadneho plnenia Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa Zmluvy, je však povinný uhradiť náklady, ktoré do doby jeho odstúpenia Dodávateľ/Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením podľa Zmluvy.

 

 

Časť B

Spotrebiteľské zmluvy uzatvorené prostredníctvom

elektronického obchodu (eshopu) Dodávateľa

 

Čl. XI

Všeobecné ustanovenia

 1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa pred odoslaním elektronickej objednávky oboznámil s údajmi a informáciami, ktoré mu Dodávateľ oznámil, a to najmä, nie však výlučne:

a)     hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe;

b)    obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania Predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná;

c)     telefónne číslo Predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt Spotrebiteľa s Predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má;

d)    adresu Predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej Predávajúci koná, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b);

e)    celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov;

f)      informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy v zmysle VOP a poskytnutí formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č.2 VOP;

g)     informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona č.102/2014 Z.z., teda iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu okrem prípadu, ak predávajúci súhlasí, že ich bude znášať sám, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty;

h)    informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona č.102/2014 Z.z., teda iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, pričom cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne, na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona č.102/2014 Z.z., teda súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, pričom bol spotrebiteľ riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy;

i)      informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

j)      informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok;

k)     informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;

l)      informáciu o skutočnosti, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol o tom riadne poučený;

m)  poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa §622 a §623 Občianskeho zákonníka;

n)    informáciu o postupoch vybavovania reklamácií podľa § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa (napr. lehota na vybavenie reklamácie, vybavenie reklamácie, ak je reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy, resp. po 12 mesiacoch od kúpy, opätovné uplatnenie reklamácie), ako aj ďalšie informácie týkajúce sa reklamačného konania, informáciu o Reklamačnom poriadku Dodávateľa, jeho umiestnení a dostupnosti na webovom sídle Dodávateľa ako aj na prevádzkach Dodávateľa.

 1. Ak Objednávateľ uzatvorí zmluvný vzťah prostredníctvom eshopu, zaslaním elektronickej objednávky prostredníctvom internetových stránok príslušného eshopu, vyjadruje svoj súhlas a akceptuje cenu generovanú systémom eshopu uvedenú v elektronickej objednávke, množstvo tovaru, jeho špecifické vlastnosti a Miesto dodania špecifikované v elektronickej objednávke.
 2. Elektronická objednávka, zaslaná podľa čl. XI ods. 2 VOP je súčasne aj návrhom Kúpnej zmluvy, Zmluvy o dielo alebo iného typu Zmluvy zo strany Objednávateľa.Automaticky generovaný email o prijatí elektronickej objednávky do systému Dodávateľa sa nepovažuje za záväzné akceptovanie elektronickej objednávky.
 3. Akceptáciou elektronickej objednávky podľa čl. XI ods. 2 VOP Dodávateľom (potvrdenie akceptácie emailom), Zmluva nadobúda platnosť a Spotrebiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu s Dodávateľom na základe Zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo na základe Zmluvy uzatvorenej na diaľku. Záväzné akceptovanie elektronickej objednávky obsahuje identifikáciu Objednávateľa, identifikáciu Dodávateľa, jedinečný kód objednávky, dátum a čas prijatia elektronickej objednávky do systému Objednávateľa, názov, množstvo a cenu objednaného tovaru, spôsob doručenia a jeho cenu, celkovú cenu elektronickej objednávky, výšku zálohovej platby a informácie o dobe dodania objednaného tovaru.
 4. Ak je predmetom Zmluvy aj dodanie služby, obligatórnou podmienkou pre nadobudnutie platnosti Zmluvy sa okrem požiadaviek a náležitostí podľa čl. XI ods. 4 vyžaduje aj zaslanie súhlasu Spotrebiteľa podľa prílohy č.3 VOP Dodávateľovi.
 5. Zoznam tovaru na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje Dodávateľ je katalógom dodávaného tovaru, vyrábaného a určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa s výnimkou ponuky označenej ako „Skladovky“ a Bazárových produktov, pričom Dodávateľ neponúka okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Katalóg dodávaného tovaru obsahuje aj tovar na objednávku, tovar, ktorý je potrebné ešte len vyrobiť, tovar, ktorý Dodávateľ/Zhotoviteľ objednal mu Výrobcu/dovozcu a tovar, ktorého vlastníkom sa Objednávateľ stane až v budúcnosti.

 

Čl. XII

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Dodávateľ má povinnosť:

a)     na základe záväzne akceptovanej elektronickej objednávky Objednávateľa a prijatej zálohy vo výške najmenej 50% (päťdesiat percent) z Kúpnej ceny dohodnutej v Zmluve, dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

b)    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

c)     na základe prijatej zálohovej platby, dodať Objednávateľovi, v písomnej alebo elektronickej podobe, daňový doklad podľa právnych predpisov SR;

d)    najneskôr spolu s tovarom odovzdať Objednávateľovi, v písomnej alebo elektronickej podobe, Kúpnu zmluvu, všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 1. Dodávateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie preddavku (zálohy) na Kúpnu cenu a ostávajúcej časti Kúpnej ceny od Objednávateľa za dodaný tovar.
 2. Objednávateľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní elektronickej objednávky.
 3. Objednávateľ má povinnosť:

a)     zaplatiť Dodávateľovi zálohu vo výške najmenej 50% (päťdesiat percent) na dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti 5 (päť) kalendárnych dní a ostávajúcu časť dohodnutej Kúpnej ceny v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru;

b)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;

c)     potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Čl. XIII

Práva a povinnosti pri stornovaní elektronickej objednávky a zmenách Kúpnej zmluvy

 1. Dodávateľ má právo jednostranne zrušiť elektronickú objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na elektronickej objednávke a to najmä, nie však výlučne, chybne uvedený email alebo telefónne číslo Objednávateľa.
 2. Dodávateľ má právo jednostranne zrušiť záväzne akceptovanú elektronickú objednávku z dôvodu nezaplatenia preddavku (zálohy) na dohodnutú Kúpnu cenu Objednávateľom vo výške najmenej 50% (päťdesiat percent) do 5 (piatich) kalendárnych dní po záväznej akceptácii elektronickej objednávky.
 3. Dodávateľ má právo jednostranne zrušiť elektronickú objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené Objednávateľom v elektronickej objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé, alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať Objednávateľovi záväznú akceptáciu elektronickej objednávky.
 4. V prípade zrušenia elektronickej objednávky zo strany Dodávateľa, ak Objednávateľ už zaplatil časť alebo celú sumu Kúpnej ceny, je Dodávateľ povinný vrátiť túto sumu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní od stornovania elektronickej objednávky resp. Zmluvy a to najmä bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa určený Objednávateľom písomnou formou (emailom alebo poštou).

 

Čl. XIV

Dodacie a platobné podmienky

 1. Dodávateľ akceptuje elektronickú objednávku Objednávateľa, ku ktorej uhradil Objednávateľ zálohu najmenej 50% (päťdesiat percent) z dohodnutej Kúpnej ceny Dodávateľovi podľa dohodnutých podmienok. Tovar Objednávateľovi dodá v lehote do 35 (tridsaťpäť) pracovných dní od prijatia zálohovej platby na účet Dodávateľa. Ak je predmetom Zmluvy dodanie diela alebo dodanie služby, lehota pre dodanie je 50 (päťdesiat) pracovných dní.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii elektronickej objednávky Objednávateľa Dodávateľom, ak sa Zmluvné strany písomnou formou (emailom alebo poštou) nedohodnú inak.
 3. V prípade, ak Dodávateľ dopraví tovar Objednávateľovi na miesto určené v Zmluve Objednávateľom, Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar osobne, zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní, pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v Zmluve, alebo tretia osoba, ktorej totožnosť vopred písomne oznámi Dodávateľovi a podpísať Preberací protokol, dodací list alebo tlačivo Dopravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená Objednávateľom na prevzatie tovaru, je povinná pri preberaní tovaru, preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v Zmluve. Účinky nastávajúce z takéhoto prevzatia sú rovnaké, ako keby predmet Zmluvy prevzal Objednávateľ sám
 4. V prípade, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka Dodávateľa, Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar do 5 (piatich) kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany písomnou formou (emailom alebo poštou) nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ tovar neprevezme do 14 (štrnásť) dní po uplynutí lehoty uvedenej v Zmluve, záväznej akceptácii elektronickej objednávky, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 5. V prípade, ak je Miestom dodania tovaru adresa určená v Zmluve, Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným Dopravcom a zverejnených na internetových stránkach elektronického obchodu Dodávateľa. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného Dopravcu, z dôvodu neprítomnosti Objednávateľa na mieste určenom v Zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Objednávateľ, a to najmä náklady na opakované dodanie tovaru na Miesto dodania podľa Zmluvy.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že Objednávateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, odporúča sa oznámiť túto skutočnosť Dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru sa odporúča, aby Objednávateľ požiadal Dopravcu o  vyhotovenie záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Na základe takto vyhotoveného záznamu, doručeného Dodávateľovi, musí následne Dodávateľ poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Objednávateľovi nový tovar.

Ak dodanie tovaru Objednávateľovi realizuje externý Dopravca, odporúča sa, aby Objednávateľ pri zistení poškodenia obalu a/alebo zásielky postupoval v súlade s reklamačnými predpismi externého Dopravcu. Nedodržaním tohto postupu preberá Objednávateľ na seba zodpovednosť za škody na tovare v zmysle čl. XIV ods.9 VOP.

 1. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii elektronickej objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Objednávateľom, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré Dopravca vyznačí v Preberacom protokole. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru, ani jeho umiestnenie na určité miesto.
 2. Tovar sa považuje Objednávateľom za prevzatý aj okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a)     tovaryobjednané Objednávateľom v jednej elektronickej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme tovar od Dodávateľa.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi preddavok (zálohu) na Kúpnu cenu dohodnutú v Zmluve vo výške najmenej 50% (päťdesiat percent) z celkovej Kúpnej ceny v lehote do 5 (piatich) dní po doručení záväznej akceptácie elektronickej objednávky.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi nesplatenú časť Kúpnej ceny dohodnutej v Zmluve v lehote podľa Zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Dodávateľa, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa, uvedený v záväznej akceptácii elektronickej objednávky.
 4. V prípade, ak Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Dodávateľa.
 5. Ceny uvedené na internetových stránkach eshopu platia výhradne pre nákup prostredníctvom eshopu. Súčasťou ceny nie sú dopravné náklady, manipulačné náklady ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
 6. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny z dôvodov podľa čl. IV ods.2 VOP.
 7. Pre produkty zakúpené Objednávateľom prostredníctvom eshopu www.branyonline.skje výsledná cena dodania závislá na dopravnej vzdialenosti od sídla Dodávateľa a to v sadzbe 0,46€/km (počíta sa vzdialenosť tam aj späť), najmenej však vo výške 30,-€ (tridsať eur) s DPH, cena diela (dodanie tovaru a jeho montáž bez súvisiacich prác) je dohodou Zmluvných strán stanovená vo výške 250,-€ (dvestopäťdesiat eur) s DPH. Náklady podľa čl. XIV ods. 16 VOP sa neúčtujú.
 8. Dodávateľ si okrem kúpnej ceny alebo iných dohodnutých nákladov účtuje dopravné náklady pre sortiment eshopov www.oknaonline.skwww.dobredvere.eu . Uvedené ceny platia len pre dopravu v rámci Slovenska nasledovne:

 

Medzisúčet objednávky

Cena dodania/dopravy

od 0,-€ do 300,-€ vrátane

30,-€

od 300,-€ do 600,-€ vrátane

20,-€

od 600,-€ do 1000,-€ vrátane

10,-€

nad 1000,-€

doprava zadarmo

 1. Pre dodanie tovaru príslušného internetového obchodu, môže Dodávateľ, s prihliadnutím na aktuálnu situáciu, stanoviť individuálny termín dodania, odlišný od termínu uvedeného vo VOP. Ak sa termín dodania tovaru uvedený na internetových stránkach príslušného internetového obchodu odlišuje od termínu dodania uvedeného pre eshopy vo VOP, termín dodania tovaru uvedený na stránkach príslušného internetového obchodu má prednosť pred termínom dodania tovaru podľa VOP.

 

Čl. XV

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ je oprávnený, pri splnení zákonných podmienok, aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku

alebo od Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak je predmetom Zmluvy služba, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 (štrnástich) dňoch odo dňa uzatvorenia Zmluvy, ak je predmetom Zmluvy predaj tovaru, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 (štrnástich) dňoch odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom alebo ním určenou osobou s výnimkou Dopravcu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

 1. Ak sa Dodávateľ a Objednávateľ nedohodnú inak, Objednávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.
 2. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z, u Dodávateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od Zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorého vzor je v prílohe č.2 k VOP.
 3. Odstúpenie od Zmluvy musí obsahovať identifikáciu Objednávateľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Objednávateľ je odstúpením od Zmluvy povinný doručiť Dodávateľovi tovar kompletný, vrátane obdržanej kompletnej dokumentácie (napr. návodu, záručného listu a pod.), na adresu Ekoprofil, s.r.o., Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku Dodávateľ nepreberá. Po platnom odstúpení od Zmluvy Dodávateľ vráti Objednávateľovi všetky platby, ktoré Objednávateľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä Kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Dodávateľovi. Dodávateľ však nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ponúkaný Dodávateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dodávateľom. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Objednávateľ použil pri platbe Dodávateľovi, ak Objednávateľ neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od Zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 6. Dodávateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od Objednávateľa doručený, alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Dodávateľovi.
 7. Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi alebo osobe poverenej Dodávateľom na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Objednávateľom vybraný Dopravca poskytuje svoje služby vo výške od 6,- € do 150,- €.
 8. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 9. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková (závislá) Zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil.
 10. V prípade, ak Objednávateľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Dodávateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP Objednávateľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Objednávateľovi.

 

Čl. XVI

Reklamačné a záručné podmienky pre eshop

 1. Ak tovar zakúpený Objednávateľom prostredníctvom eshopu vykazuje vady, Objednávateľ má právo sťažovať sa, uplatniť reklamáciu a to najmä, nie však výlučne tak, že vyplní reklamačný formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k týmto VOP a doručí ho Dodávateľovi.
 2. Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť Dodávateľovi, začína dňom nasledujúcim po dni, kedy Objednávateľ splní nasledujúce podmienky:

a)     doručenie reklamácie (napr. reklamačného formulára) Dodávateľovi a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (emailom);

b)    doručenie reklamovaného tovaru Dodávateľovi. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla Dodávateľa ak Dodávateľ neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

 1. Reklamačné konanie na tovar, ktorý nie je objektívne možné doručiť Dodávateľovi, začína dňom, nasledujúcim po dni, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

a)     doručenie reklamácie (napr. reklamačného formulára) Dodávateľovi a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (emailom);

b)    preukázanie nároku Objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti Dodávateľa za vady tovaru (napr. predloženie kúpnej zmluvy, dokladu o úhrade, ...);

c)     uvedenie presnej adresy a miesta, kde sa reklamovaný tovar nachádza.

 1. V prípade doručenia reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (napr. emailom), za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy bol email prijatý.  Pokiaľ však email príde v pracovnom dni po 16,00 hod. za deň uplatnenia reklamácie sa považuje nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je email doručený v deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo  v sviatok, sa za deň uplatnenia reklamácie považuje nasledujúci pracovný deň. Osobitný prípad je, pokiaľ je prevádzka Dodávateľa zatvorená z dôvodu inej zákonnej prekážky (napr. celozávodnej dovolenky), vtedy sa za deň uplatnenia reklamácie považuje nasledujúci pracovný deň po odstránení tejto prekážky.
 2. Dodávateľ vydá Spotrebiteľovi pri podaní reklamácie potvrdenie a oboznámi ho s jeho právami. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol Dodávateľom v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť a/alebo na vady, na ktoré boli dôvodom na poskytnutie zľavy z Kúpnej ceny.
 4. Nárok na uplatnenie záruky u Dodávateľa Objednávateľom zaniká najmä:

a)     uplynutím záručnej doby tovaru;

b)     neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, alebo v zákonom stanovenej lehote;

c)     mechanickým poškodením alebo nadmerným znečistením tovaru;

d)     používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, teplotami, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;

e)     nesprávnym ošetrením, servisom, používaním prídavných zariadení v rozpore s predpisom výrobcu;

f)      neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

g)     poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR;

h)     poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;

i)       neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;

j)       zásahom do tovaru neoprávnenou osobou;

k)     uplynutím životnosti tovaru a/alebo jeho súčastí.

 1. Dodávateľ vybaví reklamáciu v zákonnej lehote, najneskôr však do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Ak nie je určené inak, dĺžka záručnej doby na tovar je poskytovaná v súlade s ustanoveniami čl. VIII ods.9 a ods.10 VOP.
 3. Záručná doby začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom.

 

 

Časť C

 

Čl. XVII

Všeobecné ustanovenia o ochrana osobných údajov fyzických osôb

 1. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, ako Dotknutá osoba prehlasuje, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z., bol zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa ako Prevádzkovateľa, oboznámený s jeho totožnosťou, kontaktnými údajmi, účelom spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené, dobou spracúvania a právnym základom spracúvania osobných údajov.
 2. Objednávateľ prehlasuje, že bol zároveň, podľa Nariadenia a Zákona č. 18/2018 Z.z., oboznámený so skutočnosťou, že Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje Príjemcovi, ktorý je podľa osobitných zákonov a predpisov oprávneným subjektom alebo Sprostredkovateľom spracúvajúcim osobné údaje na základe Sprostredkovateľskej zmluvy s Prevádzkovateľom (napr. Dopravca, dodávateľ, softvérový prevádzkovateľ, administrátor systému pre eshop).
 3. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami vyplývajúcimi z ustanovení Nariadenia a Zákona č. 18/2018 Z.z. (najmä §§19 až 28 Zákona č.18/2018 Z.z.).
 4. Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach Dotknutej osoby:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na emailovú adresu uvedenú v čl. XVII ods.8 VOP od Prevádzkovateľa vyžadovať:

1.1.     prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby;

1.2.     zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

1.3.     opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

1.4.     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

1.5.     právo na prenosnosť osobných údajov k inému Prevádzkovateľovi;

1.6.     právo namietať spracúvanie osobných údajov;

1.7.     právo namietať profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie;

1.8.     právo na náhradu škody;

1.9.     právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý Dotknutá osoba udelila Prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím musí byť Dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelila.

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na emailovú adresu uvedenú v čl. XVII ods.8 VOP u Prevádzkovateľa namietať voči:

2.1      spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

2.2      využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku;

2.3      poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu;

2.4      jej profilovaniu s využitím cookies.

 1. Žiadosť Dotknutej osoby, uplatňujúcej svoje vyššie uvedené práva, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom bude Dotknutá osoba informovaná.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

a)     titul;

b)    meno;

c)     priezvisko;

d)    bydlisko;

e)    emailová adresa;

f)      fakturačná adresa;

g)     miesto dodania tovaru;

h)    kontaktné telefónne číslo;

i)      cookies;

j)      číslo účtu;

k)     história nákupov;

-          za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa podľa Zmluvy, ktorých druhou Zmluvnou stranou je Dotknutá osoba - uzavretia a plnenia Zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou;

-          na vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby - v predzmluvných vzťahoch s Dotknutými osobami;

-          za účelom plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov - najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a Zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom eshopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

Získané údaje Prevádzkovateľ spracúva a používa na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope, ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 1. Uvedené osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania zmluvného vzťahu, najviac:

-        po dobu 5 (päť) rokov odo dňa vzniku zmluvných povinností Prevádzkovateľa;

-        po dobu 10 (desať) rokov odo dňa vzniku zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa;

-        po dobu vybavovania žiadosti Dotknutej osoby počas opatrení vykonávaných prevádzkovateľom v predzmluvnom vzťahu;

-        po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a/alebo

-        po dobu trvania súhlasu Dotknutej osoby.

 1. Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii Prevádzkovateľa môže Dotknutá osoba vyjadriť Prevádzkovateľovi svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správy odoslanej na uvedenú emailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Pri udelení súhlasu Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najviac po dobu 5 (piatich) rokov: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

-        vo svojom profile ak je zaregistrovaná;

-        prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného emailu s novinkami;

-        prostredníctvom žiadosti odoslanej na emailovú adresu centrala@ekoprofil.sk.

 1. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že jeho osobné údaje sa získavajú na plnenie zákonných a zmluvných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 2. Objednávateľ si je vedomý, že Dodávateľ/Zhotoviteľ ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a Objednávateľ ako Dotknutá osoba má v zmysle §27 Zákona č. 18/2018 právo namietať ich spracúvanie.
 3. Doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov je vymedzená dobou trvania zákonných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa osobitných predpisov. Kritériá pre jednotlivé kategórie osobných údajov a ich spracúvanie sú určené príslušnými osobitnými predpismi. Ďalej je doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov je vymedzená dobou trvania zmluvného vzťahu a z neho vyplývajúcich zmluvných a zákonných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 4. Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby.
 5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že podľa možností spracúva len správne, úplné, a aktualizované osobné údaje Dotknutých osôb. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje Dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 6. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním ani spôsobom založeným na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 7. Prevádzkovateľ získava osobné údaje Dotknutej osoby priamo od Dotknutej osoby prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke elektronického obchodu.
 8. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v listinnej podobe a v programoch a aplikáciách: účtovný softvér MRP od spoločnosti MRP - Company spol. s r. o , programy na správu a administráciu web stránok, internej evidenčnej aplikácii na elektronickú evidenciu a správu obchodných vzťahov.
 9. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín a neposkytuje ich medzinárodným organizáciám.
 10. Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
 11. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť v mene Prevádzkovateľa spracúvané inými Sprostredkovateľmi  na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
 12. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť poskytnuté iným Príjemcom osobných údajov v súvislosti so zabezpečením zmluvných povinností Prevádzkovateľa.
 13. Spoločnosti označené ako Dodávateľ a Zhotoviteľ týmto oznamujú Dotknutej osobe, že spolu, na dobu neurčitú, uzatvorili „Dohodu Prevádzkovateľov o spoločnom spracúvaní osobných údajov“ a spracúvanie osobných údajov tak vykonávajú ako „spoloční prevádzkovatelia“ v zmysle čl.26 Nariadenia a § 33 Zákona č. 18/2018 Z.z.. Ako jednotné kontaktné miesto pre Dotknutú osobu určili spoloční prevádzkovatelia sídlo Dodávateľa.
 14. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ/Zhotoviteľ, ako Prevádzkovateľ podľa  Zákona č. 18/2018 Z.z. spracúva osobné údaje fyzických osôb, ako Dotknutých osôb, v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. a súčasne ako Povinná osoba podľa Zákona o AML spracúva osobné údaje fyzických a právnických osôb ako Klientov v súlade so Zákonom o AML.
 15. Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb vstupujúcich s Dodávateľom/Zhotoviteľom do zmluvného vzťahu Zmluvou uzatvorenou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo Zmluvou uzatvorenou na diaľku, sa okrem všeobecných ustanovení tohto článku, riadi aj osobitnými ustanoveniami čl. XVIII VOP.
 16. Dotknutá osoba prehlasuje, že sa riadne oboznámila s  VOP, rozumie im a súhlasí s ich obsahom bez výhrad.
 17. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb, ako aj o právach Kupujúceho ako Dotknutej osoby v zmysle VOP, platia pre všetky Dotknuté osoby primerane.
 18. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov fyzických osôb sú uvedené na stránke www.ekoprofil.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

Časť D

Spoločné ustanovenia

 

Čl. XVIII

Osobitné ustanovenia o ochrana osobných údajov fyzických osôb

 1. Dodávateľ, spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl. 18924/L, IČO: 36773727, DIČ: 2022372242, IČ DPH: SK2022372242, email: centrala@ekoprofil.sk, tel.: 0948 365 010 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - Objednávateľov, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej spolu ako “Dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
 2. Dotknutá osoba, vstupujúca do zmluvného alebo predzmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom cestou elektronického obchodu Dodávateľa, čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi.

 

Čl. XIX

Ochrana dôverných informácií a/alebo osobných údajov

 1. Predmetom ochrany v zmysle Zmluvy a VOP sú všetky údaje, dáta, podklady, dokumenty, poznatky alebo akékoľvek iné obchodné a technické informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:

a)     ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia, vrátane VOP;

b)    ktoré sa týkajú Zmluvnej protistrany (najmä jej činnosti, hospodárenia, majetku, ...);

c)     ktoré sa týkajú obchodných partnerov Zmluvných strán;

d)    pre ktoré je stanovený  právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné, bankové, daňové tajomstvo, osobné údaje a iné);

e)    ktoré sú Zmluvnou protistranou výslovne označené ako „dôverné“ alebo označené spôsobom, z ktorého je zjavné, že sa jedná o dôvernú informáciu;

(ďalej len „Dôverné informácie“).

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú a/alebo sú povinné zaistiť utajenie Dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je uvedené inak.
 2. Dôverné informácie získané od Zmluvnej protistrany na základe a/alebo na účely plnenia Zmluvy, môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi.
 3. Zmluvná strana nie je oprávnená, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej protistrany, Dôverné informácie použiť na iný účel, ako na plnenie predmetu Zmluvy, okrem subjektov, ktoré sú viazané všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou zákonom, alebo sú povinné zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou.
 4. Všetky povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy.

 

Čl. XX

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nezávisle od vôle povinnej strany jej bráni v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, kedy bola povinná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
 4. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť zbavujú povinnú stranu povinnosti náhrady škody alebo úhrady zmluvných pokút a iných dohodnutých sankcií.
 5. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa primerane predlžuje doba plnenia.

 

Čl. XXI

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ  má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu (emailom na centrala@ekoprofil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva.
 2. Žiadosť podľa ods.1 podáva Spotrebiteľ adresným listom alebo emailom na adrese centrala@ekoprofil.sk.
 3. Ak Dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsať) dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa Zákona č. 391/2015 Z.z, v platnom znení.
 4. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 Zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení. Zoznam všetkých subjektov ARS je uverejnený Ministerstvom hospodárstva na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
 5. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z v platnom znení.
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Dodávateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej Zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou Zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len Zmlúv uzatvorených na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- € (dvadsať eur).
 9. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5,- € (päť eur) s DPH.

 

Čl. XXII

Rozhodné právo

 1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP sa riadia výlučne právnym poriadkom

SR a platia pre ne príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zmluvy a tieto VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto dokumentov budú mať prednosť v poradí najprv kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných VZPP, potom ustanovenia Zmluvy, potom ustanovenia VOP a napokon dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných VZPP.

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory v súvislosti so Zmluvu, vrátane sporov o jej výklad, platnosť, zrušenie, prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaním a vzájomnou dohodou. V prípade, ak nepríde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou, spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov SR príslušný súd.

 

Čl. XXIII

Ostatné dojednania

 1. V prípade, ak Objednávateľ uhrádza cenu predmetu Zmluvy z prostriedkov tvoriacich bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Objednávateľa a jeho manžela/manželky, Objednávateľ vyhlasuje, že informoval svojho manžela/manželku o kúpe predmetu Zmluvy a ten so zaplatením Ceny z prostriedkov tvoriacich bezpodielové spoluvlastníctvo manželov súhlasí.
 2. Za bezpodielové spoluvlastníctvo podľa ods. 1 sa považuje aj bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré vzniklo na základe iného, ako manželského vzťahu spoluvlastníkov.
 3. V prípade, ak Objednávateľ uhrádza Cenu predmetu Zmluvy z prostriedkov tvoriacich spoluvlastníctvo s inou osobou, Objednávateľ vyhlasuje, že informoval všetkých spoluvlastníkov o kúpe predmetu Zmluvy a so zaplatením Ceny z prostriedkov tvoriacich spoluvlastníctvo všetci spoluvlastníci súhlasia.
 4. Za spoluvlastníctvo podľa ods.3 sa považuje akékoľvek spoluvlastníctvo Objednávateľa s inou fyzickou a/alebo právnickou osobou, vzniknuté na základe VZPP, osobitného predpisu alebo rozhodnutia príslušného oprávneného orgánu.

 

Čl. XXIV

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace, na inú osobu, aj bez súhlasu Objednávateľa.
 2. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu na základe Obchodného zákonníka,  sa v súlade s ustanoveniami § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou a bližšie neupravené, sa budú primerane spravovať Obchodným zákonníkom.
 3. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu na základe Občianskeho zákonníka,  sa v súlade s ustanoveniami § 490 ods. 1 Občianskeho zákonníka dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou a bližšie neupravené, sa budú primerane spravovať Občianskym zákonníkom.
 4. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu Dodávateľa sa dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou a bližšie neupravené, sa budú, okrem dohody podľa čl. XXIV ods.2 alebo ods.3 VOP, primerane spravovať aj príslušnými ustanoveniami Zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a Zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení.
 5. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov Zmluvnej strany, je Zmluvná strana, ktorej sa to týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Zmluvnej protistrane.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi nimi môže byť menená či doplňovaná len písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
 7. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy a/alebo VOP je/stane sa neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
 8. Objednávateľ vyhlasuje, že Dodávateľovi/Zhotoviteľovi poskytol všetky informácie ktorými pri uzatváraní Zmluvy disponoval a ktoré sú pre Dodávateľa/Zhotoviteľa podstatné pre plnenie jeho úloh a povinností podľa Zákona o AML.
 9. Objednávateľ vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom Zmluvy.
 10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na predajných miestach Dodávateľa a/alebo webovej adrese www.ekoprofil.sk.
 11. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2020 a v celom rozsahu nahrádzajú VOP platné a účinné pred dňom 1.5.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:

Príloha č.1: Reklamačný formulár – vzor

Príloha č.2: Formulár na odstúpenie od zmluvy – vzor

Príloha č.3: Súhlas spotrebiteľa so začatím poskytovania služby – vzor

Príloha č.4: Zoznam odstrániteľných drobných nedostatkov

Príloha č. 1 k VOP: Reklamačný formulár – vzor

 

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať tovar, alebo služby)

Adresát: Ekoprofil, s.r.o.

Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina

IČO: 36773727,

IČ DPH: SK2022372242

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 18924/L

 

Odosielateľ:

Meno a priezvisko:

Telefón:

Email:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

 

Typ výrobku (Model):

Dátum predaja:

Číslo faktúry:

Popis vady, predmet reklamácie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:        

výmenou tovaru,

opravou tovaru,

vrátením peňazí,

zľavou z kúpnej ceny,

iné:

 

 

 

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 k VOP: Formulár na odstúpenie od zmluvy – vzor

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát: Ekoprofil, s.r.o.

Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina

IČO: 36773727,

IČ DPH: SK2022372242

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 18924/L

 

Odosielateľ:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/službu:

 

 

 

 

 

 

 

Dátum objednania / dátum prijatia:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nehodiace sa prečiarknite

 

 

Príloha č. 3 k VOP: Súhlas spotrebiteľa so začatím poskytovania služby - vzor

 

 

 

 

Súhlas

Spotrebiteľa so začatím poskytovania služby

 

 

Meno a priezvisko:

Telefón:

Email:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

 

ako Objednávateľ,

 

udeľujem týmto spoločnosti Ekoprofil, s.r.o. so sídlom Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 36 773 727, ako poskytovateľovi služby, svoj výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

Vyhlasujem, že som bol poskytovateľom služby riadne oboznámený so skutočnosťou, že udelením tohto súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, strácam po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

 

 

Dátum:                 

 

 

 

Podpis: (len ak sa tento súhlas zasiela v listinnej podobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4 k VOP: Zoznam odstrániteľných drobných nedostatkov

 

Zoznam odstrániteľných drobných nedostatkov

(neúplný zoznam, príklady)

 

Odstrániteľné drobné nedostatky sú nedostatky tovaru alebo služby, ktoré nebránia užívaniu tovaru a/alebo diela. Ide najmä, nie však výlučne, o nedostatky podľa nasledovného zoznamu:

 

a)       povrchové optické nedostatky a povrchové poškodenia na plastových, hliníkových a drevených profiloch (ďalej len „profil“);

b)       optické nedostatky na spojoch jednotlivých komponentov výplní stavebných otvorov a/alebo ich súčastí a doplnkov;

c)       drobné trhliny a praskliny na profiloch a zvaroch týchto profilov;

d)       funkčné a/alebo estetické nedostatky a/alebo poruchy kovania;

e)       funkčné a/alebo estetické nedostatky a/alebo poruchy tesnania;

f)        prehnutia profilov presahujúce dovolené odchýlky podľa všeobecných technických a záručných podmienok (ďalej len „VTZP“);

g)       iné deformácie profilov, výplní a iných komponentov presahujúce dovolené odchýlky podľa VTZP;

h)       optické nedostatky a/alebo poruchy sklenených výplní a ich súčastí;

i)         rozmerové odchýlky výplní stavebných otvorov nad prípustnú toleranciu, ktoré je možné upraviť do požadovaného rozmeru bez straty funkčnosti alebo straty estetických vlastností stavebného prvku (tovaru);

j)         rozmerové odchýlky výplní stavebných otvorov, ktoré sú dodávané v štandardizovaných rozmeroch a Výrobca stanovuje, povoľuje alebo odporúča, v rámci stanovených tolerancií,  ich rozmerovú úpravu podľa potrieb alebo požiadaviek Objednávateľa;

k)       funkčné a/alebo estetické nedostatky a/alebo poruchy doplnkov výplní stavebných otvorov, ktoré netvoria integrálnu súčasť výplní stavebných otvorov;

l)         absencia alebo nefunkčnosť drobných súčastí výplní stavebných otvorov, ktorých neprítomnosť alebo nefunkčnosť nemá vplyv na primárne technické a/alebo funkčné vlastnosti výplne stavebného otvoru;