Všeobecné obchodné podmienky OknaOnline.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

1.1 Definícia pojmov (Základné údaje)

Predávajúci:

Ekoprofil, s.r.o.
Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina
IČO: 36773727, IČ DPH: SK2022372242
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 18924/L
Predávajúci je platcom DPH.

Prevádzka elektronického obchodu predávajúceho - www.OknaOnline.sk

Adresa: Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina
Prevádzková doba: po-pia 8:00 hod - 16:30 hod
Tel.: 0948 365 012
E-mail: eshop@ekoprofil.sk
Bankové spojenie: SK61 7500 0000 0040 1988 1678 ČSOB, SK93 0900 0000 0004 2410 6482 Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139

Kupujúci:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Ekoprofil, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru predovšetkým na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar

tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Základné ustanovenia

- Objednávka tovaru je jednostranným právnym úkonom, ktorým kupujúci vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Ekoprofil, s.r.o. na internetovej stránke www.OknaOnline.sk za cenu uvedenú v objednávke, v presne určenom množstve a na špecifikované miesto dodania (adresu dodania). Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo iného typu zmlúv zo strany kupujúceho.

- Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na objednávku doručenú predovšetkým, nie však výhradne, prostredníctvom internetovej stránky www.OknaOnline.sk (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

- Po akceptácii objednávky predávajúcim (po prijatí a potvrdení objednávky emailom) záväzne vstupuje kupujúci, ktorý je fyzickou osobou nie podnikateľ (ďalej len „spotrebiteľ“) do právneho vzťahu so spoločnosťou Ekoprofil, s.r.o. na základe zmluvy uzavieranej na diaľku v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Po akceptácii objednávky predávajúcim (po prijatí a potvrdení objednávky emailom) záväzne vstupuje kupujúci, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo právnickou osobou (ďalej len „objednávateľ“) do právneho vzťahu so spoločnosťou Ekoprofil, s.r.o. na základe zmluvy uzavieranej v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov upravujúcich obchodné záväzkové vzťahy, najmä, nie však výlučne podľa § 269 ods. 2, § 409 a § 536 zákona č. 513/1991 Zb.

- Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

- Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom dodávaného tovaru vyrábaného a určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa s výnimkou ponuky označenej ako „Skladovky“ a Bazárových produktov, pričom predávajúci neponúka okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Termín výroby tovaru je orientačne uvedený pri výrobku a bude kupujúcemu potvrdený – upresnený predávajúcim.

2. Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

- Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo osobne v prevádzke predávajúceho a/alebo telefonicky a/alebo e-mailom. Pred uskutočnením objednávky bol spotrebiteľ jasne, zrozumiteľne a v primeranom rozsahu oboznámení o vlastnostiach tovaru v prevádzke elektronického obchodu.

2.1 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

- Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

- Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.

- Automaticky generovaný e-mail o prijatí objednávky do systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

- Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, identifikáciu predávajúceho, jedinečný kód objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky, výšku zálohovej platby a informácie o dobe dodania objednaného tovaru.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Základné práva a povinnosti predávajúceho.

Predávajúci:

- má povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu a prijatej zálohy od kupujúceho vo výške 50% z kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

- má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

- má povinnosť dodať kupujúcemu na základe prijatej zálohovej platby v písomnej alebo elektronickej podobe daňový doklad podľa právnych predpisov SR.

- má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

- má právo na riadne a včasné zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a ostávajúcej časti kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.2 Základné práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci:

- má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

- je povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu vo výške minimálne 50% na dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti 5 dní a ostávajúcu časť dohodnutej kúpnej ceny v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

- je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.3 Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách kúpnej zmluvy

- Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

- Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Návrh na zmenu objednávky je možné podať písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

- Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 10 pracovných dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky ako termín dodania tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť záväzne akceptovanú objednávku z dôvodu nezaplatenia zálohy na dohodnutú kúpnu cenu kupujúcim vo výške minimálne 50% do 5 dní po záväznej akceptácii objednávky.

- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

3.4 Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

- Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

- Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

- Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

- Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy z www.OknaOnline.sk.

- Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane obdržanej kompletnej dokumentácie: návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod, nepoškodený a nepoužívaný na adresu: Ekoprofil, s.r.o., Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

- Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

- Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 10,- EUR do 150,- EUR.

- Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

- V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

4. Dodacie podmienky

Krajina

Medzisúčet objednávky

Cena dodania

Slovensko

od 0 € do 300 €

30 €

Slovensko

od 300 € do 600 €

20 €

Slovensko

od 600 € do 1000 €

10 €

Slovensko

nad 1000 €

DOPRAVA ZADARMO

- Predávajúci je povinný záväzne akceptovanú objednávku kupujúceho, ku ktorej uhradil kupujúci zálohu minimálne 50% z dohodnutej kúpnej ceny predávajúcemu podľa dohodnutých podmienok splniť a tovar kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od prijatia zálohovej platby na účet predávajúceho pripraviť na odber. S výnimkou prípadu, kedy kupujúci pri objednávaní tovaru potvrdil toleranciu predĺženia termínu výroby o stanovený počet dní. V ojedinelých prípadoch (štátne sviatky, celozávodná dovolenka, preplnená kapacita výroby) môže dôjsť k miernemu predĺženiu termínu výroby, maximálne o 7 dní. Pri objednávkach s dopravou je táto realizovaná v obvyklom termíne 3-4 dni. Kupujúci môže rovnako odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

- Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) inak.

- V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

- V prípade, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka predávajúceho je kupujúci povinný prevziať tovar do 5 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) inak. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 14 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

- V prípade, ak je miestom doručenia tovaru adresa určená v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným prepravcom a zverejnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

- Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu musí následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

- Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru, ani prenesenie tovaru na konkrétne miesto určené kupujúcim.

- Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

- Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

- Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve za dohodnutý tovar vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny v lehote 5 dní po doručení záväznej akceptácie objednávky. Zálohu je možné platiť aj v plnej výške - 100%. V závislosti na voľbe kupujúceho.

- Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu nesplatenú časť kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

- V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

- Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.


6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Predávajúci, spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl. 18924/L, IČO: 36 773 727, DIČ: 202 237 2242, IČ DPH: SK 202 237 2242, email: centrala@ekoprofil.sk, tel: 0948 365 010 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

 1.       titul,
 2.       meno,
 3.       priezvisko,
 4.       bydlisko,
 5.       e-mailová adresa,
 6.       fakturačná adresa,
 7.       adresa dodania tovaru,
 8.       kontaktné telefónne číslo,
 9.       cookies
 10.    číslo účtu
 11.     história nákupov

  za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa podľa Zmluvy, ktorých druhou Zmluvnou stranou je Dotknutá osoba - uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, na vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby - v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, za účelom plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov - najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom eshopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje Prevádzkovateľ spracúva a používa aj na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

Uvedené osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania zmluvného vzťahu, najviac po dobu 5 rokov odo dňa vzniku zmluvných povinností Prevádzkovateľa, najviac po dobu 10 rokov odo dňa vzniku zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, po dobu vybavovania žiadosti Dotknutej osoby počas opatrení vykonávaných prevádzkovateľom v predzmluvnom vzťahu, po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a/alebo po dobu trvania súhlasu Dotknutej osoby.

Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii Prevádzkovateľa dotknutá osoba môže vyjadriť Prevádzkovateľovi svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správy odoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Pri udelení súhlasu Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najviac po dobu 5 rokov: (I) odo dňa ich poskytnutia alebo (II) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

- vo svojom profile ak je zaregistrovaná

- prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami

- prostredníctvom žiadosti odoslanej na osobneudaje@OknaOnline.sk

- Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

- Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

- Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním ani spôsobom založeným na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje Dotknutej osoby priamo od dotknutej osoby prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke www.BranyOnline.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v listinnej podobe a v programoch a aplikáciách: účtovný softvér MRP od spoločnosti MRP - Company spol. s r. o , programe spoločnosti X.commerce, Inc. dba Magento, Inc. na administráciu web stránky, internej evidenčnej aplikácii na elektronickú evidenciu a správu obchodných vzťahov.

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín a neposkytuje ich medzinárodným organizáciám.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje príjemcovi, ktorý je podľa osobitných zákonov a predpisov oprávneným subjektom alebo Sprostredkovateľom spracúvajúcim osobné údaje na základe sprostredkovateľskej zmluvy s Prevádzkovateľom (dopravca, dodávateľ, softvérový prevádzkovateľ, administrátor systému pre eshop).

- Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:

- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu osobneudaje@BranyOnline.sk od Prevádzkovateľa vyžadovať

1.1.               prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

1.2.               zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.3.               opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.4.               právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

1.5.               právo na prenosnosť osobných údajov k inému Prevádzkovateľovi

1.6.               právo namietať spracúvanie osobných údajov

1.7.               právo namietať profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie

1.8.               právo na náhradu škody

1.9.              právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý Dotknutá osoba udelila Prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím musí byť Dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelila

 

- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email osobneudaje@OknaOnline.sk u Prevádzkovateľa namietať voči

1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

2. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,

4. jej profilovaniu s využitím cookies.

Žiadosť Dotknutej osoby uplatňujúcej svoje vyššie uvedené práva budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom bude Dotknutá osoba informovaná.

- Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

- Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

- Cookies Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. 
Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. 
Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

1. Nevyhnutné súbory cookie: tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

2. Výkonové súbory cookie: tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok.

3. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

7. Reklamačné a záručné podmienky (Reklamačný poriadok)

- Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ, predávajúci, alebo prepravca a vzťahuje sa naň záruka.

- Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru ako aj úplnosť dodávky pri jeho dodaní predávajúcim. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

- Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo sťažovať sa, uplatniť reklamáciu a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Reklamačný formulár je uvedený na konci VOOP.

- Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 • doručenie reklamačného formuláru predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom),
 • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

- Reklamačné konanie na tovar, ktorý nie je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 • doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom),
 • vykonanie obhliadky tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vyhotoví písomné potvrdenie a kópiu odovzdá kupujúcemu.

- Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

- Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

- Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

- Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, alebo v zákonom definovanej lehote,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, teplotami, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

- Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

- Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

- predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

- Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

- výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a vrátením zaplatenej kúpnej ceny kupujúcemu.

- Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

- Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

- Pre účely reklamácie sa za vadu nepovažuje potreba vykonania nadstavenia kovania, ktoré je potrebné napr. z dôvodu statických zmien v budove, kde je tovar nainštalovaný, ďalej z dôvodu zmeny ročného obdobia a podobne. Taktiež za vadu nemožno považovať deformáciu dverí, alebo inej časti tovaru, vplyvom zvýšenej vlhkosti miestnosti, kde je tovar nainštalovaný, ako aj vplyvom rozdielnych teplôt miestností, ktoré od seba odďeľujú dvere.

- Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

- Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak.

- Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

- Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

8. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ekoprofil@ekoprofil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Zoznam všetkých subjektov ARS je uverejnený Ministerstvom hospodárstva na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Záverečné ustanovenia

- Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena platnej legislatívy alebo obchodnej politiky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

- Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

- Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Žiline dňa 11.1.2016

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát: Ekoprofil, s.r.o.

Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina

IČO: 36773727, IČ DPH: SK2022372242

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 18924/L

Odosielateľ:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania / dátum prijatia:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum:

*Nehodiace sa prečiarknite

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať tovar, alebo služby)

Adresát: Ekoprofil, s.r.o.

Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina

IČO: 36773727, IČ DPH: SK2022372242

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 18924/L

Odosielateľ:

Meno a priezvisko

Telefón:

E-mail:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Typ výrobku (Model):

Dátum predaja:

Číslo faktúry:

Popis závady, predmet reklamácie:

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

výmenou tovaru, opravou tovaru, vrátením peňazí, zľavou z kúpnej ceny, iné:

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):