Všeobecné obchodné podmienky OknaOnline.sk

Úvod

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú na základe „Dohody prevádzkovateľov o spoločnom spracúvaní osobných údajov“ spoločné pre:
 • Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 36 773 727, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.18924/L,
 • Ekoprofil Mont, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 44 043 236, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.20351/L,
 • Ekoprofil Stav, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 51 135 868. zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.68722/L.
 1. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri plnení podľa Zmluvy a Zmluvné strany podpisom Zmluvy súčasne potvrdzujú, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámili a berú výslovne na vedomie, že VOP sú súčasťou zmluvných dojednaní medzi Zmluvnými stranami.
 2. Ustanovenia VOP, najmä, nie však výlučne, časť B, sa prioritne použijú aj pre úpravu zmluvných vzťahov, ktorých Zmluvnou stranou je fyzická osoba – spotrebiteľ podľa Zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení (ďalej „Spotrebiteľ“).

 

Čl. I

Vymedzenie pojmov

 1. Dodávateľ: spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina vl.č.18924/L, IČO: 36 773 727, IČ DPH: SK202 237 2242. Dodávateľ je platcom DPH.

Dodávateľ je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu www.dobredvere.eu, www.oknaonline.skwww.branyonline.sk ( ďalej len „eshop“). Pre účely zmluvných vzťahov sa pod Dodávateľom rozumie aj Predávajúci, splnomocnenec Dodávateľa, alebo iná osoba v rovnakom zmluvnom postavení pričom všetky označenia tejto osoby sú významovo rovnocenné. Ak sa kdekoľvek v zmluvných ustanoveniach použije takéto významové označenie, myslí sa tým Dodávateľ.

 1. Zhotoviteľ:

                              i.          spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina vl.č.18924/L, IČO: 36 773 727, IČ DPH: SK202 237 2242, alebo

                             ii.         spoločnosť Ekoprofil Mont, s.r.o., A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina vl.č.20351/L,, IČO:44043236, DIČ: 202 257 0924, alebo

                           iii.         spoločnosť Ekoprofil Stav, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina zapísaná v OR OS Žilina vl.č.68722/L,, IČO: 51 135 868, DIČ: 212 060 8050,

a to podľa pomenovania Zmluvnej strany v Zmluve.

 1. Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Dodávateľom a/alebo Zhotoviteľom uzavretím Zmluvy o dodávke tovaru alebo Zmluvy o dielo alebo inej Zmluvy. Pre účely zmluvných vzťahov sa pod Objednávateľom rozumie aj Kupujúci, Spotrebiteľ, Zákazník, Klient, alebo iná osoba v rovnakom zmluvnom postavení, pričom všetky tieto označenia osoby sú významovo rovnocenné. Ak sa kdekoľvek v zmluvných ustanoveniach použije takéto významové označenie, myslí sa tým Objednávateľ.
 2. Tovar: tovar a/alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke Dodávateľa alebo Zhotoviteľa, alebo ktoré sa nachádzajú v ponuke Dodávateľa na internetových stránkach eshopu Dodávateľa.
 3. Zmluva: Zmluva o dodávke tovaru, Zmluva o dielo alebo Rámcová zmluva alebo Čiastková zmluva na základe Rámcovej zmluvy,  uzatvorená medzi Dodávateľom/Zhotoviteľom a Objednávateľom alebo Zmluva, ktorej predmetom je kúpa tovaru prostredníctvom eshopu Dodávateľa alebo iná zmluva.
 4. Čiastková zmluva: zmluva uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy.
 5. Zmluvná strana: Dodávateľ alebo Zhotoviteľ a Objednávateľ, ktorí sú ako Zmluvná strana označení v Zmluve.
 6. Objednávka: jednostranný právny úkon a prejav vôle Objednávateľa, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru a/alebo služby z ponuky Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa a to prostredníctvom kamenných pobočiek Dodávateľa (ďalej len „Objednávka“), alebo prostredníctvom elektronického obchodu a internetových stránok prevádzkovaných Dodávateľom (ďalej aj „elektronická objednávka“) a/alebo ktorým uplatňuje svoje právo vyplývajúce z uzatvorenej Rámcovej zmluvy s Dodávateľom a/alebo Zhotoviteľom.
 7. Spôsob objednávania: Objednávateľ objednáva tovar a/alebo služby Dodávateľa/Zhotoviteľa osobne v kamennej prevádzke Dodávateľa a/alebo e-mailom prostredníctvom elektronickej objednávky. Pred uskutočnením elektronickej objednávky je Spotrebiteľ jasne, zrozumiteľne a v primeranom rozsahu oboznámený o vlastnostiach tovaru v prevádzke eshopu.
 8. Predmet Zmluvy: záväzok Dodávateľa/Zhotoviteľa na plnenie dodať tovar a/alebo službu, uvedený v predmete Zmluvy a záväzok Objednávateľa plnenie podľa Zmluvy prevziať a zaplatiť Kúpnu cenu a/alebo Cenu diela.
 9. Preberací protokol: akýkoľvek dokument, na ktorom Zmluvné strany potvrdzujú dodanie tovaru a/alebo časti tovaru ak tento možno dodať po častiach, alebo vykonanie diela alebo jeho jednotlivej časti spôsobilej samostatného prevzatia v zmysle Zmluvy alebo písomnej dohody Zmluvných strán (spravidla „Protokol o predaní a prevzatí tovaru a služieb).
 10. Rámcová zmluva: Zmluva na opakované dodanie tovaru a/alebo vykonanie služby uzatvorená medzi Objednávateľom a Dodávateľom/Zhotoviteľom.
 11. Služba: súhrn činností vykonávaných Zhotoviteľom na základe Zmluvy. Pre účely týchto VOP je pojem „Služba“ rovnocenný a nahraditeľný pojmom „Dielo“, „Práca“ a/alebo „Montáž“.
 12. Stavebná pripravenosť: vlastnosť stavebného otvoru spĺňajúca základné predpoklady na osadenie výplne stavebného otvoru podľa platných technologických, výrobných a montážnych postupov, a v súlade s platnými technickými normami.
 13. Niveleta zameriavacieho bodu: výšková os, od ktorej sa vzťahuje zameranie.
 14. Nulová niveleta zamerania: výšková os, od ktorej sa vzťahuje zameranie a určuje budúcu úroveň podlahy.
 15. VOP: tieto spoločné Všeobecné obchodné podmienky.
 16. Úhrada: úhrada v hotovosti do rúk Dodávateľa alebo Zhotoviteľa, alebo ich zástupcov; v prípade bezhotovostnej platby sa úhradou rozumie pripísanie platby na účet Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa.
 17. Miesto dodania: adresa alebo miesto uvedené v Zmluve ako „Miesto dodania“. Pod Miestom dodania rozumieme aj miesto zhotovenia diela, miesto montáže alebo miesto určenia.
 18. Cena: cena tovaru a/alebo cena diela.
 19. Kúpna cena: cena tovaru, ktorá je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, v Kúpnej cene nie je zahrnutá doprava tovaru, úhrady za skladovanie tovaru, náklady na opakované doručenie a/alebo vykonanie predmetu plnenia podľa Zmluvy. Pre účely týchto VOP je pojem Kúpna cena rovnocenný a nahraditeľný pojmom Cena diela.
 20. Ak je v ustanoveniach týchto VOP uvedený Dodávateľ/Zhotoviteľ, myslí sa tým Dodávateľ alebo Zhotoviteľ, v závislosti od pomenovania Zmluvnej strany v Zmluve.
 21. Ak je v týchto VOP uvedený Predávajúci alebo Prevádzkovateľ alebo iná osoba v rovnakom zmluvnom postavení, myslí sa tým Dodávateľ a/alebo Zhotoviteľ.
 22. Ak je v týchto VOP uvedený Kupujúci, Spotrebiteľ alebo Dotknutá osoba, alebo iná osoba v rovnakom zmluvnom postavení,  myslí sa tým Objednávateľ.
 23. Pre prevádzku eshopov Dodávateľa platí:

a)     Prevádzková doba: pondelok – piatok v čase 08,00 – 16,30 hod.

b)    Bankové spojenie: IBAN:SK9309000000000424106482, Slovenská Sporiteľňa a.s.

                                         IBAN: SK6175000000004019881678, ČSOB, a.s.;

 1. Kontaktné údaje prevádzok eshopov Dodávateľa:

a)     Prevádzka www.dobredvere.eu: T:+421948365012, +421415424986; E:objednavky@dobredvere.eu

b)    Prevádzka www.oknaonline.sk: T:+421948365012, +421415424986; E:eshop@oknaonline.sk

c)     Prevádzka www.branyonline.sk, T:+421948365012, +421415424986; E:objednavky@branyonline.sk

 1. Cookies: malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách počas pripojenia. Jednotlivé webové stránky prevádzkované Dodávateľom používajú cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ide o nasledovné typy súborov cookie:

a)     Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné pre prevádzku webových stránok (napr. umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky).

b)    Výkonové súbory cookie: umožňujú analyzovať spôsob práce s webovou stránkou (používajú sa napr. na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webových stránok).

c)     Funkčné súbory cookies: pamätajú si voľbu za účelom zlepšenia používateľského komfortu. Údaje, ktoré zbierajú, neumožňujú osobnú identifikáciu.

 1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89, 011 79 Žilina, orgán výkonu dozoru – tel. 041/7632130.

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 1. Je v záujme každého, kto je Zmluvnou stranou podľa Zmluvy aby sa dôkladne oboznámil s týmito VOP.
 2. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.
 3. Tieto VOP sa aplikujú na všetky Zmluvy, bez ohľadu na formu a/alebo spôsob uzatvorenia, ktoré Dodávateľ/Zhotoviteľ  uzatvára za účelom dodania tovaru a/alebo vykonania diela. V prípade nákupu tovaru prostredníctvom eshopu Dodávateľa, Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje a súhlasí s tým, že tieto VOP sa vzťahujú aj na objednávky doručené predovšetkým, nie však výlučne, prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu Dodávateľa a na všetky vzťahy vzniknuté najmä, nie však výlučne, pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Aplikácia (všeobecných) obchodných podmienok druhej Zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných  (všeobecných) obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne v Zmluve nedohodnú inak.
 4. Zmeny/vylúčenie aplikácie týchto VOP alebo ktoréhokoľvek z ich ustanovení sú pre Zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sa na nich Zmluvné strany písomne dohodli v Zmluve. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenia Zmluvy líšia od ustanovení VOP, majú odchýlne dojednania Zmluvy prednosť pred znením týchto VOP.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu podľa Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom/Zhotoviteľom a to bez potreby ich samostatného uzatvárania.
 6. Všetky formy zliav, vernostných poukážok, kupónov či iných bonusov môžu byť uplatnené výhradne pred podpisom Zmluvy.
 7. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ/Zhotoviteľ sa môže domáhať zvýšenia ceny v prípade, že sa objaví potreba úhrady nákladov, ktoré nebolo možné predvídať pri uzatváraní zmluvy a vypracovaní cenovej ponuky a o ktorých Dodávateľ/Zhotoviteľ informoval Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázala nevyhnutnosť takéhoto zvýšenia.
 8. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ/Zhotoviteľ sa môže domáhať zvýšenia ceny v súvislosti a v súlade s ustanoveniami čl. IX týchto VOP.
 9. Náklady podľa čl. II ods. 7 VOP sú najmä náklady, ktoré Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniknú z dôvodu špecifických vlastností stavebného otvoru, ktoré v čase merania nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli viditeľné a Objednávateľ na tieto špecifické vlastnosti Dodávateľa/Zhotoviteľa alebo osobu vykonávajúcu meranie neupozornil.
 10. Náklady podľa čl. II ods. 8 VOP sú najmä náklady, ktoré Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniknú z dôvodu „dlhého časového plánu“ Objednávateľa na realizáciu predmetu Zmluvy a počas ktorého dôjde k zvýšeniu ceny vstupných faktorov Dodávateľa/Zhotoviteľa (najmä, nie však výlučne, ceny výrobkov, komodít a nákladov práce).
 11. Pod pojmom „dlhý časový plán“ podľa čl. II ods. 10 VOP sa rozumie najmä požiadavka Objednávateľa na dodanie predmetu Zmluvy zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa, nad bežný časový rámec záväzku Dodávateľa podľa čl. III ods. 1 VOP a/alebo nad bežný časový rámec záväzku Zhotoviteľa podľa čl. III ods. 2 a ods. 3 VOP, a/alebo požiadavka Objednávateľa na dodanie predmetu Zmluvy po častiach.

 

Časť A

 

Čl. III

Termín dodania a termín realizácie

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar uvedený v Špecifikácii tovarov a služieb do 28 pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy o dodávke tovaru a zaplatenia zálohy Objednávateľom (pokiaľ nie je v Zmluve v časti „Osobitné dojednania“ uvedené inak). Výnimku tvoria doplnky (najmä, nie však výlučne, interiérová a exteriérová tieniaca technika, siete proti hmyzu), ktoré môžu byť dodané následne, a to do ďalších 5 pracovných dní.
 2. Zhotoviteľ, pokiaľ nie je totožný s Dodávateľom, sa zaväzuje, že zrealizuje predmet Zmluvy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru Dodávateľom. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa.
 3. Zhotoviteľ, pokiaľ je totožný s Dodávateľom, sa zaväzuje, že zrealizuje predmet Zmluvy v lehote do 45 pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy o dielo a zaplatenia zálohy Objednávateľom (pokiaľ nie je v Zmluve v časti „Osobitné dojednania“ uvedené inak). Výnimku tvoria doplnky (najmä, nie však výlučne, interiérová a exteriérová tieniaca technika, siete proti hmyzu), ktoré môžu byť dodané následne, a to do ďalších 5 pracovných dní. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa.
 4. Uplynutím lehoty splatnosti stanovenej Zmluvou pre úhradu zálohy (najmä čl. II ods. 2 písm. a) Zmluvy) dochádza k porušeniu zmluvného záväzku a povinností Objednávateľa, čím Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniká právo odstúpiť od Zmluvy.
 5. Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na oneskorenie dodávky predmetu Zmluvy bez znášania dôsledkov o maximálne 30 kalendárnych dní nad rámec ustanovení čl.III ods.1 až ods.3 VOP. Objednávateľ sa zaväzuje toto právo akceptovať v plnom rozsahu.
 6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy, ak nemôže dielo vykonať pre prekážky na strane Objednávateľa, ktoré nemohol pri podpise Zmluvy predvídať, neexistovali, neboli viditeľné alebo Objednávateľ na ich existenciu Zhotoviteľa neupozornil.
 7. Dodacia lehota podľa čl. III ods. 2 a 3 sa predlžuje o dobu trvania prekážky k prevedeniu diela. Za takéto prekážky sa považujú najmä, nie však výlučne, nevhodné klimatické podmienky, ktoré bránia prevedeniu diela, nedostatočná súčinnosť Objednávateľa nevyhnutná na zrealizovanie diela, ako aj prípadné technické, administratívne a/alebo právne prekážky. Rovnako sa za takéto prekážky považujú aj vážne organizačné a technické prekážky na strane Zhotoviteľa.
 8. Dodávateľ/Zhotoviteľ doručí predmet plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi na Miesto dodania, ktoré si Zmluvné strany vzájomne dohodli v Zmluve.

V prípade, že Miesto dodania nie je v Zmluve uvedené, má sa za to, že Miestom dodania pre účely plnenia Dodávateľa podľa Zmluvy je sklad Dodávateľa, ktorý je najbližšie k miestu bydliska Objednávateľa.

Ak je Miesto dodania uvedené v Zmluve, dodaním tovaru na Miesto dodania rozumieme jeho dodanie/dovoz k prvému uzatvárateľnému vstupu do objektu alebo na miesto, ktoré tvorí geografickú hranicu Miesta dodania.

 

Čl. IV

Prechod vlastníckych práv

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu Zmluvy prejde z Dodávateľa/Zhotoviteľa na Objednávateľa až pri zaplatení celej kúpnej ceny a po podpise Preberacieho protokolu.
 2. Pre prípad, že do okamihu úhrady celkovej zmluvnej ceny Objednávateľom, bude predmet  Zmluvy, napr. ako súčasť ďalšieho diela či inej dodávky, alebo aj iným spôsobom ďalej prevedený tretej osobe, napr. investorovi, je Objednávateľ povinný túto tretiu osobu v písomnej forme informovať o existencii výhrady vlastníckeho práva v prospech Dodávateľa/Zhotoviteľa a upozorniť ju na to, že v rozsahu predmetu plnenia nie je vlastník hnuteľných vecí a/alebo prevádzaného diela a že v zmysle § 445 Obchodného zákonníka, resp. v zmysle § 610 Občianskeho zákonníka, nie je oprávnený s týmto nakladať za účelom ďalšieho predaja. Pokiaľ táto situácia nastane, je Objednávateľ povinný na to bezodkladne písomne upozorniť Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä, nie však výlučne, v sprístupnení priestorov k prevedeniu diela, zabezpečení dodávky vody a elektrickej energie, odovzdaní nevyhnutných doplňujúcich údajov, podkladov a informácií potrebných pre správnu realizáciu diela, v zaujatí stanoviska ktorého potreba vznikne počas spracovania a/alebo realizácie a pod.
 4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístupovú cestu na Miesto dodania tak, aby Dodávateľ/Zhotoviteľ mohol realizovať dovoz objednaného tovaru na Miesto dodania a/alebo na miesto realizácie diela.
 5. Objednávateľ berie na vedomie, že zladenie štruktúry a/alebo farieb, omietky alebo tovarových komponentov navzájom, nie je predmetom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy.
 6. Nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na Objednávateľa okamihom dodania tovaru, nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa okamihom dodania diela.
 7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar podľa predmetu Zmluvy jeho riadnym dodaním v Mieste dodania a Zhotoviteľ splní svoju povinnosť dodať dielo podľa predmetu Zmluvy jeho riadnym dodaním v Mieste dodania. Za riadne dodaný tovar a/alebo dielo sa považuje dodanie, ktoré je zrealizované kompletne, tovar a/alebo dielo nevykazuje chyby brániace jeho užívaniu.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje dostaviť sa k prevzatiu predmetu Zmluvy a na mieste podpísať Preberací protokol.

V Preberacom protokole sa môžu uviesť pripomienky Objednávateľa k dodanému predmetu Zmluvy, prípadné chyby alebo nedostatky.

 1. Ak sa Objednávateľ nedostaví k prevzatiu predmetu Zmluvy, berie na vedomie a súhlasí s tým, že Dodávateľ má právo účtovať Objednávateľovi náklady, ktoré vynaložil na opakované doručenie a/alebo odovzdanie a prevzatie predmetu Zmluvy a/alebo nákladov na uskladnenie, vrátane nákladov s tým súvisiacich.
 2. Ak Objednávateľ odmietne Preberací protokol podpísať, vyznačí Dodávateľ/Zhotoviteľ túto skutočnosť za prítomnosti svedka v Preberacom protokole a predmet Zmluvy sa tým považuje zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa za dodaný riadne, kompletne a bez vád.
 3. Ak sa Objednávateľ nedostaví k prevzatiu plnenia podľa Zmluvy, Dodávateľ/Zhotoviteľ má právo uložiť hnuteľné veci do úschovy alebo do svojho skladu na náklady Objednávateľa. Uložením do úschovy alebo do skladu sa predmet Zmluvy považuje za dodaný riadne, kompletne a bez vád.
 4. Ak si Objednávateľ nevyzdvihne predmet Zmluvy ani po troch mesiacoch odo dňa písomnej výzvy na prevzatie, je Dodávateľ/Zhotoviteľ oprávnený hnuteľné veci z predmetu Zmluvy na náklady Objednávateľa predať a z výnosu uspokojiť svoje náklady, ktoré mu v súvislosti s predmetom Zmluvy vznikli, vrátane nákladov spojených s uložením, uskladnením a predajom a ostatných nákladov a škôd súvisiacich s neprevzatím predmetu Zmluvy Objednávateľom.
 5. Objednávateľ súhlasí s odovzdaním a prevzatím predmetu Zmluvy aj po jeho častiach, spôsobilých samostatného odovzdania a prevzatia.
 6. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky ustanovenia Zmluvy a VOP platia aj pre časti predmetu Zmluvy spôsobilé samostatného odovzdania a prevzatia.

 

Čl. V

Zmluvné pokuty

 1. V prípade omeškania úhrady zo strany Objednávateľa má Dodávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úhradou tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody.
 2. V prípade omeškania úhrady zo strany Objednávateľa má Zhotoviteľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Úhradou tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody.
 3. Ak sa Dodávateľ omešká s dodaním predmetu Zmluvy, poskytne na žiadať Objednávateľa zľavu z kúpnej ceny predmetu Zmluvy vo výške 0,05% z dohodnutej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania, alebo odstúpi od Zmluvy a vráti Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely dodania predmetu Zmluvy podľa prvej vety tohto bodu a  čl.III ods.1 VOP, sa za omeškanie nepovažuje doba oneskorenia dodávky predmetu Zmluvy podľa čl.III ods.5 VOP.
 4. Ak sa Zhotoviteľ omešká s dodaním predmetu Zmluvy, zaplatí, na žiadať Objednávateľa, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely dodania predmetu Zmluvy podľa prvej vety tohto bodu a čl.III ods.2 a ods.3 VOP, sa za omeškanie nepovažuje doba oneskorenia dodávky predmetu Zmluvy podľa čl.III ods.5 VOP.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z čl. XI VOP a zo Zmluvy, týkajúcich sa dôverných informácií (vrátane obchodného tajomstva, chránených skutočností a osobných údajov) si môže jedna Zmluvná strana od Zmluvnej protistrany, ktorá porušenie zavinila, uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5000,-EUR (päťtisíc EUR) za každý jednotlivý prípad porušenia osobitne.
 6. Pre vylúčenie pochybností sa pre účely výpočtu sankcií podľa Zmluvy a VOP cenou rozumie cena bez DPH.

 

Čl. VI

Záruky za vady

 1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet Zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu Zmluvy zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 3. Dodávateľ/Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a pokynov poskytnutých Objednávateľom a Dodávateľ/Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval, čo je povinný písomne potvrdiť.
 4. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenia zapríčinené Objednávateľom, najmä nevhodnou dopravou, skladovaním a používaním, nevykonávaním pravidelnej údržby, ako aj za vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej realizácie prác (najmä montážnych) Objednávateľom alebo treťou osobou.
 5. Bežné opotrebenie nemôže byť predmetom reklamácie, rovnako ani potreba nastavenia kovania.
 6. V prípade realizácie montážnych prác bez výmeny vonkajších parapetov neručí Zhotoviteľ za nepriepustnosť v nepriaznivých poveternostných podmienkach.
 7. Pri kombinácii jednotlivých častí predmetu Zmluvy Dodávateľ nevylučuje mierne odchýlky vo farebnom odtieni a/alebo povrchovej štruktúre jednotlivých komponentov. Tieto odchýlky sú spôsobené napríklad rozdielnou výrobnou šaržou komponentov tovarovej položky alebo rozdielnou technológiou výroby jednotlivých súčastí tovarovej položky, nie sú vadou tovaru a preto nie sú dôvodom na reklamáciu.
 8. Zodpovednosť Dodávateľa/Zhotoviteľa za vady v predmete Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť podľa Reklamačného poriadku Dodávateľa/Zhotoviteľa, ktorý stanovuje podrobnosti a pravidlá riešenia reklamácií ako aj všeobecné technické a záručné podmienky pre uplatnenie zodpovednosti Dodávateľa/Zhotoviteľa za vady v predmete Zmluvy. Prípadné reklamácie môže Objednávateľ nahlásiť na predajných miestach Dodávateľa.
 9. Na vybrané produkty z produktového portfólia Dodávateľa/Zhotoviteľa, pri splnení podmienok pre jej poskytnutie, poskytuje Dodávateľ/Zhotoviteľ pre spotrebiteľské zmluvy uzatvorené podľa Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, „Prémiovú záruku“ v trvaní 12 rokov, inak poskytuje záruku podľa zákona. Podmienkou poskytnutia „Prémiovej záruky“ je vykonávanie pravidelných záručných prehliadok každých 12 mesiacov, termín ktorých si Objednávateľ objednáva na predajných miestach Dodávateľa. Záručné prehliadky sú spoplatnené podľa platného cenníka a Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jeho zmenu počas trvania záručnej doby. Z „Prémiovej záruky“ sú vylúčené vybrané komponenty produktov zaradených do „Prémiovej záruky“:

                              i.          ktoré majú kratšiu životnosť ako je doba poskytovania „Prémiovej záruky“,

                             ii.         ktorých používaním dochádza k plánovanému opotrebeniu a toto opotrebenie poskytovateľ „Prémiovej záruky“ nie je schopný ovplyvniť,

                           iii.         ktoré počas doby použitia podliehajú prirodzeným zmenám ovplyvňujúcim technické parametre produktu.

Kompletné informácie  a podmienky poskytovania „Prémiovej záruky“ sú dostupné na všetkých predajných miestach Dodávateľa v Záručných a reklamačných podmienkach.

 1. Pre Zmluvy uzatvorené podľa Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je Dodávateľom/Zhotoviteľom na predmet Zmluvy poskytovaná záruka v trvaní 12 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom.
 3. Do produktov pre poskytnutie „Prémiovej záruky“ sú zaradené produkty dodávané Dodávateľom a súčasne montované Zhotoviteľom:

a)     okná

b)    garážové brány

c)     terasový systém

d)    exteriérová tieniaca technika (exteriérové žalúzie, exteriérové rolety, screen, pergola)

 1. Poskytnutie „Prémiovej záruky“ na produkty terasových systémov sa posudzuje pre každú jednotlivú terasu zvlášť.
 2. Za jednotlivú terasu sa považuje ucelená plocha realizovaná z komponentov a doplnkov terasového systému, stanovenou technológiou montáže, na jednom mieste montáže, a to aj v prípade, že objednávka tovaru bola realizovaná na ľubovoľné množstvo komponentov terasového systému, ktoré boli dodané na ľubovoľné miesto alebo miesta dodania. V prípade vytvorenia viac ako jednej ucelenej plochy z dodaných komponentov terasového systému sa nejedná o jednotlivú terasu, ale o príslušný počet jednotlivých terás zodpovedajúci počtu samostatných ucelených plôch.
 3. Za jednotlivú terasu sa považuje aj spojenie ucelených plôch, ktorých dĺžka styčnej spojovacej časti dosiahne najmenej 850 mm (posudzuje sa priamou spojnicou najužšieho miesta styčnej plochy).
 4. V prípade terasových systémov nie je dôvodom na reklamáciu zmena farebného odtieňa počas procesu dosychania a ustaľovania pigmentových častíc pôsobením atmosférických vplyvov (tzv. vyzrievanie drevnej zložky). Konečný (vyzretý) farebný odtieň je vždy mierne odlišný od pôvodného (nového) odtieňa použitých komponentov terasového systému. Zmena farebného odtieňa terasových komponentov nie je vadou tovaru a nemôže byť predmetom reklamácie.
 5. Ak montážne práce nevykoná Zhotoviteľ podľa Zmluvy, záruka na terasové systémy sa nevzťahuje na:

                              i.          poškodenia spôsobené nedodržaním technologického postupu počas montážnych prác,

                            ii.          poškodenia zapríčinené montážou na nerovný povrch,

                          iii.          poškodenia zapríčinené nedodržaním sklonu pre odtok vody spod terasovej konštrukcie a z dutín terasových profilov.

 1. Ak montážne práce nevykoná Zhotoviteľ podľa Zmluvy a predmetom Zmluvy sú interiérové dvere a/alebo bezpečnostné dvere, záruka na vady sa nevzťahuje na:

                              i.          zmeny v povrchovej štruktúre predmetu Zmluvy spôsobené v dôsledku nárazu,

                             ii.         poškodenie spôsobené nedodržaním technologických postupov,

                           iii.         poškodenie spôsobené výkonom montážnych prác v nevhodnom klimatickom prostredí.

 1. Dodávateľ/Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za chyby a vady, ktoré vznikli najmä, nie však výlučne, v dôsledku neodbornej prevádzky, obsluhy a údržby tovaru, jeho používaním v rozpore so záručnými podmienkami, návodom na použitie alebo inými dokladmi dodanými Dodávateľom/Zhotoviteľom, alebo v rozpore s obvyklým spôsobom užívania.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena predmetu Zmluvy.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady predmetu Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Čl. VII

Ďalšie dojednania

 1. Dodávateľ prehlasuje, že na veci, ktoré sú predmetom Zmluvy, vrátane príslušenstva, neviaznu žiadne právne vady, a to ani skryté.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ je pri dodaní predmetu Zmluvy viazaný požiadavkami Objednávateľa, ktoré sú zachytené najmä v Špecifikácii tovarov a služieb. Objednávateľ berie na vedomie a prehlasuje, že bol Dodávateľom/Zhotoviteľom oboznámený so skutočnosťou, že všetky parametre tovaru a služieb, osobitné dojednania, špeciálne požiadavky a/alebo požiadavky Objednávateľa odlišné od odporúčania Dodávateľa/Zhotoviteľa, musia byť zaznamenané a oboma Zmluvnými stranami verifikované v Špecifikácii tovarov a služieb. Od parametrov a dojednaní podľa Špecifikácie tovarov a služieb sa Dodávateľ/Zhotoviteľ môže odchýliť len na základe písomného pokynu Objednávateľa a to len do doby vzniku zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom/Zhotoviteľom.
 3. Objednávateľ prehlasuje, že Dodávateľovi/Zhotoviteľovi poskytol všetky informácie a podklady potrebné pre plnenie Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa Zmluvy a žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie Dodávateľa/Zhotoviteľa nezamlčal.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že:

a)     všetky rozmery bez popisu jednotky veličiny sú uvádzané v milimetroch,

b)    všetky nákresy bez určenia smeru pohľadu sú uvádzané pri pohľade z interiéru okrem nákresov dverných sietí, ktoré sú uvádzané pri pohľade z exteriéru,

c)     všetky rozmery zameraných výrobkov sa vždy uvádzajú ako vonkajší medzný rozmer výrobku,

d)    rozmer garážovej brány je uvádzaný ako rozmer stavebného otvoru potrebného pre jej osadenie.

 1. Za správnu špecifikáciu rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy zodpovedá Dodávateľ/Zhotoviteľ len v prípade, že stavebný otvor alebo stavebné lôžko zameral sám. Dodávateľ/Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za špecifické vlastnosti stavebných otvorov a/alebo staveného lôžka, ktoré v čase merania nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli viditeľné a Objednávateľ na tieto špecifické vlastnosti Dodávateľa/Zhotoviteľa neupozornil.
 2. Stavebnú pripravenosť stavebného otvoru určuje Dodávateľ/Zhotoviteľ na základe platných noriem a technologických a montážnych postupov súvisiacich s predmetom Zmluvy. Základným všeobecným predpokladom stavebnej pripravenosti stavebného otvoru je:

a)     hotový stavebný otvor, príp. hotová nosná konštrukcia,

b)     začistená okrajová plocha obvodu stavebného otvoru,

c)     Objednávateľom presne určená niveleta zameriavacieho bodu, resp. nulová niveleta zamerania,

d)     spodná plocha stavebného otvoru (tzv. podmurovka), slúžiaca ako nosné podkladové lôžko pre osadenie výplne stavebného otvoru, musí byť pevná, rovná, súvislá, bez drobivých častí, svojou vrchnou plochou vodorovná a ukončená vo výške 10 mm pod spodnou hranou osádzanej výplne stavebného otvoru resp. súčastí konštrukcie tvoriacej výplň stavebného otvoru.

Za stavebnú pripravenosť stavebného otvoru zodpovedá Objednávateľ.

 1. Nesplnenie povinnosti Objednávateľa na zabezpečenie stavebnej pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebnej pripravenosti stavebného lôžka je prekážkou k prevedeniu diela podľa čl. III ods. 6 alebo ods. 7 VOP. Ak Objednávateľ, napriek upozorneniu Dodávateľa/Zhotoviteľa o vadách v pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka, trvá na realizácii predmetu Zmluvy, táto skutočnosť sa uvedie v Preberacom protokole a zodpovednosť za prípadné vady predmetu Zmluvy vyplývajúce z porušenia povinností Objednávateľa na zabezpečenie stavebnej pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka nesie Objednávateľ (napr. v prípade, že stavebný otvor nebude pred začatím montážnych prác pripravený podľa pokynu Dodávateľa/Zhotoviteľa, Zhotoviteľ neručí za prípadné priehyby a/alebo deformácie výplne stavebného otvoru osadenej do takto nepripraveného stavebného otvoru).
 2. Pri zameraní stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka Dodávateľom/Zhotoviteľom, je Objednávateľ povinný, pre určenie správnych rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy, určiť aj niveletu zameriavacieho bodu alebo nulovú niveletu zamerania.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ/Zhotoviteľ určuje rozmery zameraných výrobkov v súlade s čl.VII ods.4 VOP. V prípade, že Objednávateľ požaduje určenie priechodnosti otvoru stavebného prvku, je povinný túto vlastnosť špecifikovať Dodávateľovi/Zhotoviteľovi pri zameraní. V takom prípade je vonkajší medzný rozmer výrobku závislý od zvoleného typu konštrukčného profilového systému. Rozmerové tolerancie dodávaného sortimentu podliehajú výrobným toleranciám jednotlivých výrobcov a STN EN ISO 286-1:2010. Podkladový a/alebo podparapetný profil okien a dverí nie je súčasťou medzného rozmeru výrobku.
 4. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje skutočnosť, že akékoľvek špecifické vlastnosti, postupy alebo iné charakteristiky predmetu Zmluvy musia byť oboma zmluvnými stranami verifikované v Špecifikácii tovarov a služieb, alebo inom obsahovo rovnocennom dokumente, inak nebudú Dodávateľom/Zhotoviteľom brané na vedomie.
 5. Po ukončení plnenia Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú podpisom potvrdiť Preberací protokol. Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec, je povinný všetky vady a nedostatky v plnení podľa Zmluvy uviesť v Preberacom protokole. Ak Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec, vady alebo nedostatky neuvedie, ale zároveň odmietne Preberací protokol potvrdiť, má sa za to, že plnenie bolo zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa vykonané riadne, kompletne a v požadovanej akosti.
 6. Upozornenie na riziká: Výmenou výplní stavebných otvorov (najmä okien a dverí) dochádza k obmedzenému prísunu čerstvého vzduchu do miestnosti. V miestnostiach s plynovými spotrebičmi  vzniká riziko nedokonalého spaľovania. Prísun čerstvého vzduchu pre horenie je potrebné zabezpečiť dostatočným vetraním. Rovnako je potrebné zabezpečiť primeraný režim vetrania a vykurovania v súvislosti so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou a tým zvýšeným rizikom vzniku kondenzátu, rosenia a vzniku plesní.
 7. Objednávateľ, ktorý nie je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto výslovne prehlasuje, že súhlasí so zasielaním daňových dokladov (napr. faktúry) elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve.
 8. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto ako Dotknutá osoba vyhlasuje, že mu bola poskytnutá informácia o možnosti udeliť alebo neudeliť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania dokladov obsahujúcich osobné údaje Objednávateľa ako Dotknutej osoby na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve.
 9. Objednávateľ vyhlasuje, že má k e-mailovej adrese, uvedenej v Zmluve, výlučný prístup, je si vedomý, že zasielané údaje a informácie sú dôverné, osobné alebo sú predmetom obchodného tajomstva a že je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa ustanovení čl. XI VOP.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa zaslanie dokladov elektronickou formou považuje za doručené po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť Dodávateľovi/Zhotoviteľovi, že doklad nebol doručený, inak nie je Dodávateľ/Zhotoviteľ povinný odoslanie preukazovať a doklad sa považuje za doručený.
 11. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 Zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 12. Objednávateľ je oprávnený súhlas so zasielaním kedykoľvek písomne odvolať.
 13. Objednávateľ, ak je to potrebné a pokiaľ nie je v osobitných dojednaniach Zmluvy alebo jej prílohách uvedené inak, žiada Zhotoviteľa vykonať montážne práce aj s použitím konštrukčných úprav dverového krídla a/alebo dverového rámu, ak je predmetom Zmluvy úplne, alebo v časti, montáž interiérových a/alebo bezpečnostných dverí.
 14. Pre Zmluvy s predmetom plnenia, alebo čiastočným predmetom plnenia, definovaným ako terasové systémy a ich príslušenstvo, platí podmienka, že montáž jednotlivých komponentov terasových systémov a celkovú montáž jednotlivej terasy je možné riadne vykonať len na stabilné stavebné lôžko s možnosťou ukotvenia do podkladu, ktoré zabezpečí stabilitu celého montovaného systému.
 15. V prípade, že stavebné lôžko tvorí nestabilný alebo špeciálny povrch (napríklad pri použití hydroizolácie), Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje skutočnosť, že montáž môže byť vykonaná len bez pevného kotvenia do podkladu. Zhotoviteľ v takomto prípade neručí za prípadné priehyby a/alebo deformácie jednotlivých komponentov terasového systému a/alebo terasového systému ako celku.

 

Čl. VIII

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy za predpokladu, že vopred uhradí náklady, ktoré Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniknú ku dňu, kedy má k odstúpeniu dôjsť. Dodávateľ/Zhotoviteľ môže takto vzniknuté náklady uspokojiť zo zaplatenej zálohy. V prípade, ak už nie je možné zrušiť výrobu objednaného tovaru, má Dodávateľ nárok na úhradu plnej sumy v súlade s Objednávkou.
 2. Zhotoviteľ, pokiaľ nie je totožný s Dodávateľom, si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že k plneniu podľa Zmluvy Dodávateľom nedôjde. Po odstúpení sa Zhotoviteľ zaväzuje vrátiť Objednávateľovi prijatú zálohu v plnej výške v lehote do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od Zmluvy.
 3. Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odstúpiť v závažných prípadoch, zapríčinených treťou stranou, od Zmluvy v ktoromkoľvek štádiu plnenia podľa Zmluvy, je však povinný vrátiť Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy.
 4. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy podľa čl. III ods. 4 VOP z dôvodu nesplnenia zmluvného záväzku a povinnosti Objednávateľa na úhrady zálohy, má Dodávateľ/Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností Objednávateľa vo výške 200,-EUR. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa/Zhotoviteľa na náhradu škody, ktorá Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vznikla porušením zmluvných povinností Objednávateľom., ako aj náhradu vzniknutých nákladov.
 5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Dodávateľ/Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, že po uzatvorení Zmluvy dodatočne získa a/alebo začne disponovať informáciou o technických parametroch predmetu Zmluvy, ktoré by mohli byť (najmä po skončení záručnej doby), zdrojom vád na predmete Zmluvy brániacich riadnemu užívaniu veci, alebo ktoré by mohli byť na ujmu práv spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, a Objednávateľ nepristúpi na zmenu týchto technických parametrov formou zmeny a/alebo doplnenia zmluvných podmienok podľa Zmluvy. O existencii technických parametrov predmetu Zmluvy, ktoré môžu byť prekážkou v riadnom užívaní veci, musí Dodávateľ/Zhotoviteľ informovať Objednávateľa pred odstúpením od Zmluvy a oboznámiť ho s možnosťou zmeny technických parametrov predmetu Zmluvy a zmluvných podmienok. Cieľom odstúpenia od Zmluvy podľa tohto odseku je ochrana Spotrebiteľa a Objednávateľa.
 6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. VIII. ods.5 VOP, vráti Dodávateľ/Zhotoviteľ Objednávateľovi doposiaľ poskytnuté plnenie, čím budú vzájomné záväzky a pohľadávky oboch Zmluvných strán považované za vysporiadané.

 

Čl. IX

Cenová doložka

 1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak budú predmet Zmluvy tvoriť najmä, nie však výlučne, tovarové položky exteriérovej tieniacej techniky a/alebo ich montáž, Dodávateľ/Zhotoviteľ je pri požiadavke Objednávateľa podľa čl. II ods.10 VOP, oprávnený uplatniť si cenovú doložku na úpravu ceny jednotlivých tovarových položiek a montážnych prác.
 2. Pre tovarové položky exteriérovej tieniacej techniky, najmä, nie však výlučne, exteriérové žalúzie a ich príslušenstvo, exteriérové rolety a ich príslušenstvo, exteriérové screeny a ich príslušenstvo, je Dodávateľ/Zhotoviteľ oprávnený upraviť Kúpnu cenu podľa Zmluvy, o pomernú časť zmeny výrobných nákladov jednotlivých tovarových komponentov, ku ktorej došlo počas doby od podpisu Zmluvy po dobu dodania tovaru (časový plán dodania tovaru).
 3. Pre dodanie diela podľa Zmluvy s obsahom exteriérovej tieniacej techniky, najmä, nie však výlučne, exteriérové žalúzie a ich príslušenstvo, exteriérové rolety a ich príslušenstvo, exteriérové screeny a ich príslušenstvo, je Zhotoviteľ oprávnený upraviť Cenu diela podľa Zmluvy o pomernú časť zmeny celkových nákladov na vykonanie diela počas doby od podpisu Zmluvy po dobu dodania diela (časový plán dodania diela).
 4. Časovým plánom dodania tovaru alebo diela sa pre uplatnenie cenovej doložky rozumie čas od doby uzatvorenia Zmluvy Zmluvnými stranami až do doby skutočného dodania predmetu Zmluvy. Pre dátum skutočného dodania predmetu Zmluvy je rozhodujúci dátum prevzatia predmetu Zmluvy na riadne vyplnenom a oboma Zmluvnými stranami podpísanom Preberacom protokole.
 5. Dodávateľ/Zhotoviteľ je povinný svoje práva, vyplývajúce z cenovej doložky, uplatniť u Objednávateľa bez zbytočného odkladu po dodaní predmetu Zmluvy, inak tieto práva zanikajú.

 

Čl. X

Ochrana osobných údajov fyzických osôb

 1. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, ako Dotknutá osoba  prehlasuje, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon 18/2018“), bol zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa ako Prevádzkovateľa oboznámený s jeho totožnosťou, kontaktnými údajmi, účelom spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené, dobou spracúvania a právnym základom spracúvania osobných údajov.
 2. Objednávateľ prehlasuje, že bol zároveň podľa Nariadenia a Zákona 18/2018 oboznámený s kategóriou príjemcov osobných údajov a kategóriou sprostredkovateľov.
 3. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami vyplývajúcimi z ustanovení Nariadenia a Zákona 18/2018  (najmä §§19 až 28 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 4. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že jeho osobné údaje sa získavajú na plnenie zákonných a zmluvných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 5. Objednávateľ si je vedomý, že Dodávateľ/Zhotoviteľ ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a Objednávateľ ako Dotknutá osoba má v zmysle §27 Zákona 18/2018 právo namietať ich spracúvanie.
 6. Doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov je vymedzená dobou trvania zákonných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa osobitných predpisov. Kritériá pre jednotlivé kategórie osobných údajov a ich spracúvanie sú určené príslušnými osobitnými predpismi. Ďalej je doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov je vymedzená dobou trvania zmluvného vzťahu a z neho vyplývajúcich zmluvných a zákonných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 7. Osobné údaje Objednávateľa môžu byť v mene Dodávateľa/Zhotoviteľa spracúvané inými Sprostredkovateľmi  na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
 8. Osobné údaje Objednávateľa môžu byť poskytnuté iným Príjemcom osobných údajov v súvislosti so zabezpečením zmluvných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 9. Spoločnosti označené ako Dodávateľ a Zhotoviteľ týmto oznamujú Objednávateľovi, že spolu, na dobu neurčitú, uzatvorili „Dohodu Prevádzkovateľov o spoločnom spracúvaní osobných údajov“ a spracúvanie osobných údajov tak vykonávajú ako „spoloční prevádzkovatelia“ v zmysle čl.26 Nariadenia a § 33 Zákona 18/2018. Ako jednotné kontaktné miesto pre Dotknutú osobu určili spoloční prevádzkovatelia sídlo Dodávateľa.
 10. Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb vstupujúcich s Dodávateľom/Zhotoviteľom do zmluvného vzťahu podľa Zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení je podrobnejšie upravené v časti C týchto VOP.
 11. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov fyzických osôb sú uvedené na stránke www.ekoprofil.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

 

Čl. XI

Ochrana dôverných informácií a/alebo osobných údajov

 1. Predmetom ochrany v zmysle Zmluvy a VOP sú všetky údaje, dáta, podklady, dokumenty, poznatky alebo akékoľvek iné obchodné a technické informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:

a)     ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia, vrátane VOP,

b)    ktoré sa týkajú Zmluvnej protistrany (najmä jej činnosti, hospodárenia, majetku, ...),

c)     ktoré sa týkajú obchodných partnerov Zmluvných strán,

d)    pre ktoré je stanovený  právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné, bankové, daňové tajomstvo, osobné údaje a iné),

e)    ktoré sú Zmluvnou protistranou výslovne označené ako „dôverné“ alebo označené spôsobom, z ktorého je zjavné, že sa jedná o dôvernú informáciu,

(ďalej len „Dôverné informácie“).

 1. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie Dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je uvedené inak.
 2. Dôverné informácie získané od Zmluvnej protistrany na základe a/alebo na účely plnenia Zmluvy, môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi.
 3. Zmluvná strana nie je oprávnená, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej protistrany, Dôverné informácie použiť na iný účel, ako na plnenie predmetu Zmluvy, okrem subjektov, ktoré sú viazané všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou zákonom, alebo sú povinné zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou.
 4. Všetky povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy.

 

Čl. XII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nezávisle od vôle povinnej strany jej bráni v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, kedy bola povinná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
 4. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť zbavujú povinnú stranu povinnosti náhrady škody alebo úhrady zmluvných pokút a iných dohodnutých sankcií.
 5. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa primerane predlžuje doba plnenia.

 

Časť B

Spotrebiteľské Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu (eshopu) Dodávateľa

 

Čl. XIII

Všeobecné ustanovenia

 1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa pred odoslaním elektronickej objednávky oboznámil s údajmi a informáciami, ktoré mu Dodávateľ oznámil, a to najmä, nie však výlučne identifikačné a kontaktné údaje Dodávateľa, informácie o možnosti, postupe a podmienkach podania reklamácie, informácie o hlavných vlastnostiach tovaru a charaktere služby Dodávateľa, údaje o celkovej cene tovaru, vrátane DPH ako aj všetkých súvisiacich poplatkov a daní alebo spôsobom jej výpočtu, informáciou o platobných a dodacích podmienkach, informáciou o možnostiach odstúpenia od Zmluvy, ako aj ďalších údajoch a informáciách vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
 2. Ak Objednávateľ uzatvorí zmluvný vzťah prostredníctvom eshopu, zaslaním elektronickej objednávky prostredníctvom internetových stránok príslušného eshopu, vyjadruje svoj súhlas a akceptuje cenu generovanú systémom eshopu uvedenú v elektronickej objednávke, množstvo tovaru, jeho špecifické vlastnosti a miesto dodania špecifikované v elektronickej objednávke.
 3. Elektronická objednávka, zaslaná podľa bodu 1. je súčasne aj návrhom kúpnej Zmluvy, Zmluvy o dielo alebo iného typu Zmluvy zo strany Objednávateľa.Automaticky generovaný e-mail o prijatí elektronickej objednávky do systému Dodávateľa sa nepovažuje za záväzné akceptovanie elektronickej objednávky.
 4. Akceptáciou elektronickej objednávky podľa bodu 1. Dodávateľom  (potvrdenie akceptácie e-mailom), kúpna Zmluva nadobúda platnosť a Spotrebiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu s Dodávateľom v súlade s ustanoveniami Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.  Záväzné akceptovanie elektronickej objednávky obsahuje identifikáciu Objednávateľa, identifikáciu Dodávateľa, jedinečný kód objednávky, dátum a čas prijatia elektronickej objednávky do systému Objednávateľa, názov, množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu elektronickej objednávky, výšku zálohovej platby a informácie o dobe dodania objednaného tovaru.
 5. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje Dodávateľ je katalógom dodávaného tovaru, vyrábaného a určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa s výnimkou ponuky označenej ako „Skladovky“ a Bazárových produktov, pričom Dodávateľ neponúka okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Termín výroby tovaru je orientačne uvedený pri výrobku a bude Objednávateľovi upresnený Dodávateľom.

 

Čl. XIV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Dodávateľ má povinnosť:

a)     na základe záväzne akceptovanej elektronickej objednávky Objednávateľa a prijatej zálohy vo výške najmenej 50% z kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej Zmluve, dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

b)    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

c)     dodať Objednávateľovi, na základe prijatej zálohovej platby, v písomnej alebo elektronickej podobe, daňový doklad podľa právnych predpisov SR;

d)    odovzdať Objednávateľovi najneskôr spolu s tovarom, v písomnej alebo elektronickej podobe, všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 1. Dodávateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a ostávajúcej časti kúpnej ceny od Objednávateľa za dodaný tovar.
 2. Objednávateľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní elektronickej objednávky.
 3. Objednávateľ má povinnosť:

a)     zaplatiť Dodávateľovi zálohu vo výške najmenej 50% na dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti 5 dní a ostávajúcu časť dohodnutej kúpnej ceny v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru;

b)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;

c)     potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Čl. XV

Práva a povinnosti pri stornovaní elektronickej objednávky a zmenách kúpnej Zmluvy

 1. Objednávateľ má právo jednostranne stornovať elektronickej objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia elektronickej objednávky, a teda kúpna Zmluva nenadobudla platnosť. Elektronickú objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania elektronickej objednávky oznámi Dodávateľ Objednávateľovi písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 2. Objednávateľ má právo podať Dodávateľovi návrh na zmenu alebo storno elektronickej objednávky aj v prípade, že kúpna Zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany Dodávateľa a to len v prípade, že predmet kúpnej Zmluvy nebol ešte Dodávateľom fakturovaný alebo expedovaný. Návrh na zmenu elektronickej objednávky je možné podať písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno elektronickej objednávky v prípade, že kúpna Zmluva nadobudla platnosť, oznámi Dodávateľ Objednávateľovi písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 3. Objednávateľ má právo jednostranne stornovať elektronickú objednávku, a to aj záväzne akceptovanú Dodávateľom, v prípade nedodania objednaného tovaru Dodávateľom v lehote do 14 pracovných dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii elektronickej objednávky ako lehotu pre dodanie predmetu Zmluvy. V prípade, že Objednávateľ zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je Dodávateľ povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania elektronickej objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa určený Objednávateľom písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 4. Dodávateľ má právo jednostranne zrušiť elektronickú objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na elektronickej objednávke a to najmä, nie však výlučne, chybne uvedený e-mail alebo telefónne číslo Objednávateľa.
 5. Dodávateľ má právo jednostranne zrušiť záväzne akceptovanú elektronickú objednávku z dôvodu nezaplatenia zálohy na dohodnutú kúpnu cenu Objednávateľom vo výške najmenej 50% do 5 dní po záväznej akceptácii elektronickej objednávky.
 6. Dodávateľ má právo jednostranne zrušiť elektronickú objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je Dodávateľ povinný kontaktovať Objednávateľa telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Objednávateľ zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je Dodávateľ povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania elektronickej objednávky resp. kúpnej Zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa určený Objednávateľom písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 7. Dodávateľ má právo jednostranne zrušiť elektronickú objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené Objednávateľom v elektronickej objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať Objednávateľovi záväznú akceptáciu elektronickej objednávky.

 

Čl. XVI

Dodacie a platobné podmienky

 1. Dodávateľ je povinný záväzne akceptovanú elektronickú objednávku Objednávateľa, ku ktorej uhradil Objednávateľ zálohu najmenej 50% z dohodnutej kúpnej ceny Dodávateľovi podľa dohodnutých podmienok splniť a tovar dodať Objednávateľovi v lehote do 30 pracovných dní od prijatia zálohovej platby na účet Dodávateľa, s výnimkou prípadu, kedy Objednávateľ pri objednávaní tovaru potvrdil toleranciu predĺženia termínu doručenia o stanovený počet dní s cieľom zníženia ceny za dodanie na zvolenú adresu.
 2. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii elektronickej objednávky Objednávateľa Dodávateľom ak sa zmluvné strany písomnou formou (e-mailom alebo poštou) nedohodnú inak.
 3. V prípade, ak Dodávateľ dopraví tovar Objednávateľovi na miesto určené v kúpnej zmluve Objednávateľom, Objednávateľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená Objednávateľom na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.
 4. V prípade, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka Dodávateľa je Objednávateľ povinný prevziať tovar do 5 dní, ak sa zmluvné strany písomnou formou (e-mailom alebo poštou) nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ tovar neprevezme do 14 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii elektronickej objednávky, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej Zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 5. V prípade, ak je miestom doručenia tovaru adresa určená v kúpnej Zmluve, je Objednávateľ povinný prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným prepravcom a zverejnených na internetových stránkach elektronického obchodu Dodávateľa. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu, z dôvodu neprítomnosti Objednávateľa na mieste určenom v kúpnej Zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Objednávateľ, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej Zmluve.
 6. Objednávateľ je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Objednávateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je Objednávateľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Dodávateľovi musí následne Dodávateľ poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Objednávateľovi nový tovar.

Ak dodanie tovaru Objednávateľovi realizuje externý dopravca, je Objednávateľ povinný pri zistení poškodenia obalu a/alebo zásielky postupovať v súlade s reklamačnými predpismi externého dopravcu. Porušením tejto povinnosti preberá Objednávateľ na seba zodpovednosť za škody na tovare v zmysle čl.XVI ods.9 VOP.

 1. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii elektronickej objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Objednávateľom, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.
 2. Tovar sa tiež považuje Objednávateľom za prevzatý okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a)     tovaryobjednané Objednávateľom v jednej elektronickej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme tovar od Dodávateľa.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi zálohu na kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej Zmluve za dohodnutý tovar vo výške najmenej 50% z celkovej kúpnej ceny v lehote 5 dní po doručení záväznej akceptácie elektronickej objednávky.
 3. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi nesplatenú časť kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej Zmluve za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej Zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Dodávateľa, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa, uvedený v záväznej akceptácii elektronickej objednávky.
 4. V prípade, ak Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Dodávateľa.
 5. Ceny uvedené na internetových stránkach eshopu platia výhradne pre nákup prostredníctvom eshopu. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
 6. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. Pre produkty zakúpené Objednávateľom prostredníctvom eshopu www.branyonline.sk je cena dodania dohodou Zmluvných strán určená vo výške 30,-€ s DPH, cena diela (dodanie tovaru a jeho montáž bez súvisiacich prác) je dohodou Zmluvných strán určená vo výške 250,-€ s DPH. Náklady podľa bodu 16 tohto článku VOP sa neúčtujú.
 8. Dodávateľ si okrem kúpnej ceny alebo iných dohodnutých nákladov účtuje dopravné náklady pre sortiment jednotlivých eshopov. Uvedené ceny platia len pre dopravu v rámci Slovenska nasledovne:

 

Medzisúčet objednávky

Cena dodania

od 0,-€ do 300,-€ vrátane

30,-€

od 300,-€ do 600,-€ vrátane

20,-€

od 600,-€ do 1000,-€ vrátane

10,-€

nad 1000,-€

doprava zadarmo

 

Čl. XVII

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ je oprávnený, pri splnení zákonných podmienok, aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru Dodávateľom v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej Zmluvy a Dodávateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Objednávateľa určený Objednávateľom písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 3. Ak sa Dodávateľ a Objednávateľ nedohodnú inak, Objednávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.
 4. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení u Dodávateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od Zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorého vzor je súčasťou týchto VOP.
 5. Odstúpenie od kúpnej Zmluvy musí obsahovať identifikáciu Objednávateľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru.
 6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 7. Objednávateľ je odstúpením od Zmluvy povinný doručiť Dodávateľovi tovar kompletný vrátane obdržanej kompletnej dokumentácie: návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod, nepoškodený a nepoužívaný na adresu: Ekoprofil, s.r.o., Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku Dodávateľ nepreberá. Po platnom odstúpení od Zmluvy Dodávateľ vráti Objednávateľovi všetky platby, ktoré Objednávateľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej Zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Dodávateľovi. Dodávateľ však nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dodávateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dodávateľom. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Objednávateľ použil pri platbe Dodávateľovi, ak Objednávateľ neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od Zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 8. Dodávateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od Objednávateľa spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený, alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť Dodávateľovi.
 9. Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi alebo osobe poverenej Dodávateľom na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Objednávateľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 6,- EUR do 150,- EUR.
 10. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 11. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková Zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil.
 12. V prípade, ak Objednávateľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Dodávateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP Objednávateľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Objednávateľovi.

 

Časť C

 

Čl. XVIII

Ochrana osobných údajov Spotrebiteľov

 1. Dodávateľ, spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl. 18924/L, IČO: 36773727, DIČ: 2022372242, IČ DPH: SK2022372242, e-mail: centrala@ekoprofil.sk, tel: 0948 365 010 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - Objednávateľov, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej spolu ako “Dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

a)     titul,

b)    meno,

c)     priezvisko,

d)    bydlisko,

e)    e-mailová adresa,

f)      fakturačná adresa,

g)     miesto dodania tovaru,

h)    kontaktné telefónne číslo,

i)      cookies

j)      číslo účtu

k)     história nákupov

za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa podľa Zmluvy, ktorých druhou Zmluvnou stranou je Dotknutá osoba - uzavretia a plnenia kúpnej Zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, na vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby - v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, za účelom plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov - najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych Zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom eshopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje Prevádzkovateľ spracúva a používa na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do e-mailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 1. Uvedené osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania zmluvného vzťahu, najviac:

-        po dobu 5 rokov odo dňa vzniku zmluvných povinností Prevádzkovateľa,

-        po dobu 10 rokov odo dňa vzniku zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,

-        po dobu vybavovania žiadosti Dotknutej osoby počas opatrení vykonávaných prevádzkovateľom v predzmluvnom vzťahu,

-        po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a/alebo

-        po dobu trvania súhlasu Dotknutej osoby.

 1. Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii Prevádzkovateľa môže  Dotknutá osoba vyjadriť Prevádzkovateľovi svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správy odoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Pri udelení súhlasu Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najviac po dobu 5 rokov: (I) odo dňa ich poskytnutia alebo (II) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

-        vo svojom profile ak je zaregistrovaná,

-        prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného e-mailu s novinkami,

-        prostredníctvom žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu centrala@ekoprofil.sk.

 1. Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že podľa možností spracúva len správne, úplné, a aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje Dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 3. Dotknutá osoba, vstupujúca do zmluvného alebo predzmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi.
 4. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním ani spôsobom založeným na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 5. Prevádzkovateľ získava osobné údaje Dotknutej osoby priamo od Dotknutej osoby prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke elektronického obchodu.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v listinnej podobe a v programoch a aplikáciách: účtovný softvér MRP od spoločnosti MRP - Company spol. s r. o , programy na správu a administráciu web stránok, internej evidenčnej aplikácii na elektronickú evidenciu a správu obchodných vzťahov.
 7. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín a neposkytuje ich medzinárodným organizáciám.
 8. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje príjemcovi, ktorý je podľa osobitných zákonov a predpisov oprávneným subjektom alebo Sprostredkovateľom spracúvajúcim osobné údaje na základe Sprostredkovateľskej zmluvy s Prevádzkovateľom (napr. dopravca, dodávateľ, softvérový prevádzkovateľ, administrátor systému pre eshop).
 9. Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach Dotknutej osoby:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu uvedenú v čl. XVIII ods.4 VOP od Prevádzkovateľa vyžadovať:

1.1.     prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby

1.2.     zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.3.     opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.4.     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

1.5.     právo na prenosnosť osobných údajov k inému Prevádzkovateľovi

1.6.     právo namietať spracúvanie osobných údajov

1.7.     právo namietať profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie

1.8.     právo na náhradu škody

1.9.     právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý Dotknutá osoba udelila Prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím musí byť Dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelila

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu uvedenú v čl. XVIII ods.4 VOP u Prevádzkovateľa namietať voči:

2.1      spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

2.2      využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

2.3      poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,

2.4      jej profilovaniu s využitím cookies.

 1. Žiadosť Dotknutej osoby uplatňujúcej svoje vyššie uvedené práva budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom bude Dotknutá osoba informovaná.
 2. Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
 3. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

 

Čl. XIX

Reklamačné a záručné podmienky pre eshop

 1. Ak tovar zakúpený Objednávateľom prostredníctvom eshopu vykazuje vady, Objednávateľ má právo sťažovať sa, uplatniť reklamáciu a to tak, že vyplní reklamačný formulár, ktorého vzor je obsahom týchto VOP a doručí ho Dodávateľovi.
 2. Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť Dodávateľovi, začína dňom nasledujúcim po dni, kedy Objednávateľ splní nasledujúce podmienky:

a)     doručenie reklamačného formuláru Dodávateľovi a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom),

b)    doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva Dodávateľovi. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky Dodávateľa ak Dodávateľ neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

 1. Reklamačné konanie na tovar, ktorý nie je objektívne možné doručiť Dodávateľovi, začína dňom, nasledujúcim po dni, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

a)     doručenie reklamačného formulára Dodávateľovi a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom),

b)    preukázanie nároku Objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti Dodávateľa za vady tovaru (napr. predloženie kúpnej zmluvy, dokladu o úhrade, ...),

c)     uvedenie presnej adresy a miesta, kde sa reklamovaný tovar nachádza.

 1. V prípade doručenia reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (napr. e-mailom), za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy bol e-mail prijatý.  Pokiaľ však e-mail príde v pracovnom dni po 16,00 hod. za deň uplatnenia reklamácie sa považuje nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je však e-mail zaslaný v deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo  v sviatok, sa za deň uplatnenia reklamácie považuje nasledujúci pracovný deň. Osobitný prípad je, pokiaľ je daná prevádzka Dodávateľa zatvorená z dôvodu prekážky (napr. celozávodnej dovolenky, dovolenky, školenia, práceneschopnosti, technických príčin, návšteva lekára a iné), vtedy sa za deň uplatnenia reklamácie považuje nasledujúci pracovný deň po odstránení tejto prekážky.
 2. Dodávateľ vydá Spotrebiteľovi pri podaní reklamácie potvrdenie a oboznámi ho s jeho právami. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol Dodávateľom v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť a/alebo na vady, na ktoré boli dôvodom na poskytnutie zľavy z kúpnej ceny.
 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť tovar s vadou za iný, s porovnateľnými technickými parametrami.
 5. Nárok na uplatnenie záruky u Dodávateľa Objednávateľom zaniká najmä:

a)     uplynutím záručnej doby tovaru,

b)     neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, alebo v zákonom stanovenej lehote,

c)     mechanickým poškodením alebo nadmerným znečistením tovaru,

d)     používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, teplotami, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

e)     nesprávnym ošetrením, servisom, používaním prídavných zariadení v rozpore s predpisom výrobcu,

f)      neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)     poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h)     poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)       neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j)       zásahom do tovaru neoprávnenou osobou,

k)     uplynutím životnosti tovaru a/alebo jeho súčastí

 1. Dodávateľ vybaví reklamáciu v zákonnej lehote, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Ak nie je určené inak, dĺžka záručnej doby na tovar je poskytovaná v súlade s ustanoveniami čl.VI ods.9 a ods.10 VOP.
 3. Záručná doby začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom.

 

Čl. XIXa

Reklamačný formulár – vzor

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať tovar, alebo služby)

Adresát: Ekoprofil, s.r.o.

Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina

IČO: 36773727, IČ DPH: SK2022372242

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 18924/L

 

Odosielateľ:

Meno a priezvisko

Telefón:

E-e-mail:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Typ výrobku (Model):

Dátum predaja:

Číslo faktúry:

Popis vady, predmet reklamácie:

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:        

výmenou tovaru,

opravou tovaru,

vrátením peňazí,

zľavou z kúpnej ceny,

iné:

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

 

Čl. XIXb

Formulár na odstúpenie od zmluvy – vzor

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát: Ekoprofil, s.r.o.

Antona Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina

IČO: 36773727, IČ DPH: SK2022372242

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke číslo: 18924/L

 

Odosielateľ:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

 

Dátum objednania / dátum prijatia:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum:

*Nehodiace sa prečiarknite

 

Čl. XX

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ  má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na centrala@ekoprofil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva.
 2. Žiadosť podľa bodu 1. podáva Spotrebiteľ:

-        adresným listom

-        e-mailom na adrese centrala@ekoprofil.sk

 1. Ak Dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa Zákona 391/2015 Z.z,
 2. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 Zákona 391/2015 Z.z. v platnom znení. Zoznam všetkých subjektov ARS je uverejnený Ministerstvom hospodárstva na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 3. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z v platnom znení.
 4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Dodávateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
 7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

 

Časť D

 

Čl. XXI

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP sa riadia výlučne právnym poriadkom SR.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace, na inú osobu, aj bez súhlasu Objednávateľa.
 3. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu na základe Obchodného zákonníka,  sa v súlade s ustanoveniami § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou a bližšie neupravené, sa budú primerane spravovať Obchodným zákonníkom.
 4. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu na základe Občianskeho zákonníka,  sa v súlade s ustanoveniami § 490 ods. 1 Občianskeho zákonníka dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou a bližšie neupravené, sa budú primerane spravovať Občianskym zákonníkom.
 5. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu Dodávateľa sa dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou a bližšie neupravené, sa budú, okrem dohody podľa ods.3 alebo ods.4 čl. XXI, týchto VOP, primerane spravovať aj príslušnými ustanoveniami Zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení a Zákona 391/2015 o alternatívnom riešení sporov v platnom znení.
 6. Všetky oznámenia, žiadosti, správy, výzvy požiadavky musia byť písomné a musia byť doručené:

a)     v písomnej forme prostredníctvom pošty; za deň doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo

b)    osobne do sídla alebo adresu pobytu Zmluvnej protistrany, alebo

c)     formou e-mailu.

V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov Zmluvnej strany, je Zmluvná strana, ktorej sa to týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Zmluvnej protistrane. Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, prípadne na adrese zapísanej v Obchodnom alebo inom registri, v ktorom je Zmluvná strana registrovaná zo zákona, považuje sa písomnosť za doručenú na siedmy deň odo dňa jej odoslania, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi nimi môže byť menená či doplňovaná len písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
 2. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy a/alebo VOP je/stane sa neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory zo Zmluvy vrátane sporov o jej výklad, platnosť, zrušenie prednostne rokovaním a vzájomnou dohodou Zmluvných strán.
 4. Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na predajných miestach Dodávateľa a/alebo webovej adrese www.ekoprofil.sk.
 6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2018 a v celom rozsahu nahrádzajú VOP platné a účinné pred dňom 1.10.2019.